چقدر با دیدن این مستند حالم خوب شد…

متاسفانه الگوهای کلیشه ای قدیمی و رفتار غیر همدلانه برخی از مسئولین و افراد ظاهرا مذهبی باعث شده است که نوجوانان و جوانان ما از سنت بیزار شوند و با سرعت زیادی در آغوش الگوهای تعریف شده در جهان نامانوس غرب بشتابند. در این میان چقدر ارزشمندند کسانی که با درک احساسات و عواطف و نیازهای نوجوانان به راهنمایی آنها می پردازند.

در مستند عروسک کوکی نیستیم ، به فعالیت های دو مربی پرورشی در مدرسه دخترانه پرداخته می شود و از تلاش های یک خانم و روحانی جوان در مدارس و جذب دانش آموزان می گوید….

این مستند را در اینجا ببینید.

مدت آن حدود یک ساعت است.