نمرات آزمون ها

نمره نهایی درس پل ۹۹۲- ریز نمره پروژه

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 کیفیت گزارش نمره پروژه نمره امتحان نمره نهایی
بارم ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
۹۶۳۱۳۱۳ ۱۰ ۱۹ ۰ ۱۳ ۱۳ ۷۰ ۱۴٫۷ ۱۵٫۶ ۱۵٫۱
۹۶۲۴۷۲۳ ۱۰ ۲۰ ۰ ۱۱ ۱۱ ۸۰ ۱۵٫۵ ۱۲٫۲ ۱۳٫۹
۹۶۳۲۳۰۳ ۱۰ ۲۰ ۰ ۸ ۰ ۸۵ ۱۴٫۵ ۱۱٫۹ ۱۳٫۲
۹۶۳۸۹۱۳ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰۰ ۲۰٫۰ ۹٫۲ ۱۴٫۶
۹۵۵۰۴۹۳ ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱۰ ۶۰ ۱۰٫۶ ۶٫۱ ۸٫۳
۹۶۴۰۹۵۳ ۱۰ ۱۹ ۷ ۱۱ ۱۳ ۷۰ ۱۵٫۳ ۱۱٫۷ ۱۳٫۵
۹۵۴۰۸۶۳ ۰٫۰ ۰٫۰
۹۶۴۶۰۵۳ ۱۰ ۲۰ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۷۰ ۱۶٫۲ ۵٫۳ ۱۰٫۸
۹۶۵۰۴۶۳ ۱۰ ۲۰ ۷ ۷ ۱۵ ۷۰ ۱۵٫۲ ۱۰٫۸ ۱۳٫۰
۹۶۵۲۰۵۳ ۱۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۷۵ ۱۷٫۲ ۵٫۳ ۱۱٫۲
۹۶۵۳۲۱۳ ۸ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۲ ۷۰ ۱۵٫۹ ۵٫۶ ۱۰٫۷

 

ریز نمرات امتحان درس پل- ۹۹۲

final Q1-1 Q1-2 Q1-3 Q1-4 Q1-5 Q2-1 Q2-2 Q2-3
بارم ۲۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
۹۶۳۱۳۱۳ ۱۵٫۶ ۱٫۵ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲٫۵ ۳ ۰
۹۶۲۴۷۲۳ ۱۲٫۲ ۱٫۷۵ ۲ ۲ ۱٫۵ ۲ ۱٫۷۵ ۰ ۰
۹۶۳۲۳۰۳ ۱۱٫۹ ۱٫۷۵ ۱٫۵ ۲ ۱٫۵ ۱٫۵ ۲٫۵ ۰ ۰
۹۶۳۸۹۱۳ ۹٫۲ ۱٫۵ ۱ ۲ ۲ ۱٫۷۵
۹۵۵۰۴۹۳ ۶٫۱ ۱٫۵ ۲ ۱ ۰ ۱
۹۶۴۰۹۵۳ ۱۱٫۷ ۱٫۷۵ ۲ ۱٫۵ ۲ ۲ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰
۹۵۴۰۸۶۳ ۰٫۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۶۴۶۰۵۳ ۵٫۳ ۱٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۱٫۷۵ ۰٫۵ ۰
۹۶۵۰۴۶۳ ۱۰٫۸ ۱٫۷۵ ۲ ۱٫۷۵ ۱٫۷۵ ۱٫۵ ۱ ۰ ۰
۹۶۵۲۰۵۳ ۵٫۳ ۱٫۷۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۷۵ ۲ ۰ ۰
۹۶۵۳۲۱۳ ۵٫۶ ۱٫۷۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۵ ۲٫۵ ۰ ۰

توجه: نمرات فوق، نمره امتحان پایان ترم بدون لحاظ نمودن پروژه است.


نمرات درس مقاومت مصالح – ۹۹۲

پایان ترم (بارم ۱۱ از ۲۰) میانترم برش (بارم ۳ از ۲۰) میانترم خمش (بارم ۳ از ۲۰) میانترم نیروی محوری (بارم ۲ از ۲۰) میانترم تنش کرنش (بارم ۱ از ۲۰)
نمره نهایی Q1 Q2 Q3 Q4 نمره امتحان Q1 Q2 نمره امتحان Q1 Q2 Q3 نمره امتحان Q1 Q2 نمره امتحان Q1 Q2 نمره امتحان
بارم سوالات ۲۰ ۵٫۵ ۳ ۵٫۵ ۶ ۲۰ ۷ ۵ ۲۰ ۳ ۵ ۵ ۲۰ ۵ ۵ ۲۰ ۴ ۳ ۲۰
۹۸۲۲۰۵۳ ۱۰٫۷ ۳ ۳ ۶ ۱۲ ۰ ۴ ۶٫۷ ۰ ۲ ۴ ۹٫۲ ۵ ۰ ۱۰٫۰ ۲ ۳ ۱۴٫۳
۹۷۲۸۳۶۳ ۸٫۱ ۳ ۳ ۳ ۹ ۲٫۵ ۴٫۲ ۳ ۳ ۲ ۱۲٫۳ ۱٫۵ ۰ ۳٫۰ ۲٫۵ ۷٫۱
۹۸۴۴۵۱۳ ۱۰٫۷ ۱ ۳ ۲ ۵٫۵ ۱۱٫۵ ۳ ۳٫۵ ۱۰٫۸ ۰ ۲ ۰٫۵ ۳٫۸ ۵ ۳٫۵ ۱۷٫۰ ۰ ۳ ۸٫۶
۹۸۲۸۳۴۳ ۱۲٫۱ ۳ ۲٫۴ ۳ ۶ ۱۴٫۴ ۰٫۰ ۰٫۵ ۳ ۴٫۵ ۱۲٫۳ ۳٫۵ ۴ ۱۵٫۰ ۴ ۱٫۵ ۱۵٫۷
۹۷۳۵۳۵۳ ۹٫۶ ۲٫۵ ۰٫۹ ۱ ۶ ۱۰٫۴ ۳ ۵٫۰ ۲ ۳٫۵ ۵ ۱۶٫۲ ۲ ۴٫۰ ۰٫۵ ۱٫۵ ۵٫۷
۹۸۲۹۱۱۳ ۱۲٫۲ ۴ ۱٫۸ ۳ ۵٫۵ ۱۴٫۳ ۱٫۵ ۲٫۵ ۱ ۲ ۴ ۱۰٫۸ ۵ ۲٫۵ ۱۵٫۰ ۳ ۳ ۱۷٫۱
۹۷۳۷۸۱۳ ۱٫۷ ۲ ۰ ۲ ۰٫۵ ۰٫۸ ۱ ۱ ۰ ۳٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰
۹۸۳۱۲۲۳ ۷٫۸ ۱ ۳ ۴ ۰٫۵ ۸٫۵ ۰٫۰ ۲ ۱٫۵ ۲ ۸٫۵ ۴٫۵ ۲٫۵ ۱۴٫۰ ۳ ۸٫۶
۹۸۳۲۵۸۳ ۱۱٫۹ ۲٫۵ ۲٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۳٫۴ ۴ ۳ ۱۱٫۷ ۱٫۵ ۱٫۵ ۳٫۵ ۱۰٫۰ ۴ ۱٫۵ ۱۱٫۰ ۱٫۵ ۴٫۳
۹۸۳۳۱۰۳ ۷٫۶ ۱ ۱٫۵ ۳٫۵ ۶ ۰ ۴ ۶٫۷ ۰ ۱٫۵ ۴ ۸٫۵ ۴ ۳ ۱۴٫۰ ۲٫۵ ۲ ۱۲٫۹
۹۸۳۳۱۳۳ ۱۲٫۲ ۳ ۲٫۷ ۵ ۶ ۱۶٫۷ ۱ ۴٫۵ ۹٫۲ ۰٫۰ ۳ ۱٫۵ ۹٫۰ ۲٫۵ ۳ ۱۵٫۷
۹۸۳۳۹۱۳ ۱۰٫۴ ۱ ۳ ۳ ۵ ۱۲ ۰٫۵ ۲٫۵ ۵٫۰ ۰ ۱ ۲ ۴٫۶ ۴٫۵ ۳ ۱۵٫۰ ۱٫۵ ۴٫۵ ۱۷٫۱
۹۸۳۵۶۹۳ ۲٫۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰٫۵ ۲ ۴٫۲ ۱٫۵ ۰٫۵ ۰ ۳٫۱ ۴ ۰ ۸٫۰ ۰٫۵ ۳ ۱۰٫۰
۹۸۳۶۰۷۳ ۱۲٫۰ ۲ ۲٫۷ ۵ ۶ ۱۵٫۷ ۱ ۵ ۱۰٫۰ ۱٫۵ ۰ ۰ ۲٫۳ ۰٫۵ ۳ ۷٫۰ ۲٫۵ ۳ ۱۵٫۷
۹۸۳۶۲۱۳ ۱۲٫۰ ۰ ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۲٫۵ ۴٫۵ ۱۱٫۷ ۰ ۴ ۴٫۵ ۱۳٫۱ ۵ ۲ ۱۴٫۰ ۳ ۳ ۱۷٫۱
۹۸۳۶۳۱۳ ۸٫۱ ۳ ۱٫۸ ۱٫۵ ۰ ۶٫۳ ۲ ۲٫۵ ۷٫۵ ۲٫۵ ۴٫۵ ۱۰٫۸ ۵ ۱٫۵ ۱۳٫۰ ۴٫۵ ۱۲٫۹
۹۸۳۷۶۳۳ ۱۰٫۲ ۲٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۱٫۲ ۰٫۵ ۵ ۹٫۲ ۱٫۵ ۲٫۵ ۴ ۱۲٫۳ ۰٫۰ ۳ ۳ ۱۷٫۱
۹۷۴۶۹۵۳ ۱۰٫۵ ۲٫۵ ۳ ۲٫۵ ۶ ۱۴ ۳ ۲٫۵ ۹٫۲ ۲٫۵ ۳ ۸٫۵ ۱ ۰ ۲٫۰ ۰٫۰
۹۸۳۹۱۶۳ ۸٫۲ ۲ ۱٫۸ ۲٫۵ ۲ ۸٫۳ ۲ ۱٫۵ ۵٫۸ ۱٫۵ ۲ ۴٫۵ ۱۲٫۳ ۳ ۰ ۶٫۰ ۰ ۲ ۵٫۷
۹۷۵۱۳۶۳ ۹٫۲ ۲٫۵ ۱٫۸ ۳ ۲ ۹٫۳ ۴ ۶٫۷ ۰٫۵ ۲ ۲ ۶٫۹ ۳٫۵ ۳ ۱۳٫۰ ۴ ۱٫۵ ۱۵٫۷
۹۸۴۲۴۶۳ ۹٫۹ ۴٫۵ ۲٫۴ ۲٫۵ ۹٫۴ ۳ ۱ ۶٫۷ ۲٫۵ ۲٫۵ ۷٫۷ ۵ ۴٫۵ ۱۹٫۰ ۱٫۵ ۳ ۱۲٫۹
۹۸۴۲۵۱۳ ۷٫۹ ۴ ۰ ۴٫۵ ۸٫۵ ۴ ۰ ۶٫۷ ۳ ۴٫۶ ۴ ۰ ۸٫۰ ۲ ۳ ۱۴٫۳

نمرات درس روش های اجرای ساختمان- ۹۹۲

ضریب ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۵ ۱
شماره دانشجویی ایمنی گود بتن اسکلت فولادی و بتنی پایان ترم نهایی
۹۶۲۵۶۱۳ ۱۳٫۳۴ ۱۰ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۹٫۱ ۱۲٫۱
۹۵۲۴۱۸۳ ۱۶ ۰ ۰ ۵٫۸۸ ۱۲٫۱۲ ۸٫۲
۹۶۲۸۲۳۳ ۱۶ ۱۶ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۳٫۹۴ ۱۵٫۴
۹۶۲۹۲۳۳ ۱۷٫۳۴ ۱۸ ۲۰ ۱۴٫۱۲ ۱۳٫۹۴ ۱۵٫۹
۹۵۲۷۰۱۳ ۱۷٫۳۴ ۱۸ ۱۶٫۶۶ ۱۴٫۱۲ ۱۲٫۷۲ ۱۴٫۶
۹۵۲۷۱۷۳ ۱۸٫۶۶ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۲٫۹۴ ۱۴٫۵۴ ۱۵٫۸
۹۵۲۷۲۶۳ ۸ ۴ ۱۳٫۳۴ ۹٫۴۲ ۱۵٫۷۶ ۱۲٫۷
۹۵۲۷۷۷۳ ۱۳٫۳۴ ۱۸ ۱۶٫۶۶ ۱۵٫۳ ۱۵٫۱۶ ۱۵٫۶
۹۵۲۷۷۸۳ ۹٫۳۴ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۱٫۷۶ ۱۴٫۵۴ ۱۴٫۷
۹۶۳۱۶۴۳ ۱۸٫۶۶ ۱۶ ۱۷٫۷۸ ۱۲٫۹۴ ۱۲٫۱۲ ۱۴٫۴
۹۶۳۲۰۶۳ ۱۸٫۶۶ ۱۸ ۱۸٫۸۸ ۱۲٫۹۴ ۱۰٫۳ ۱۳٫۹
۹۵۲۹۱۲۳ ۱۲ ۱۰ ۱۸٫۸۸ ۱۷٫۶۴ ۱۳٫۳۴ ۱۴٫۴
۹۵۲۹۱۷۳ ۱۰٫۶۶ ۱۲ ۰ ۰ ۱۵٫۱۶ ۹٫۸
۹۶۲۴۷۲۳ ۱۷٫۳۴ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۱٫۷۶ ۱۳٫۳۴ ۱۴٫۹
۹۶۳۲۳۰۳ ۱۶ ۸ ۱۶٫۶۶ ۱۷٫۶۴ ۱۵٫۷۶ ۱۵٫۴
۹۶۳۳۱۶۳ ۱۸٫۶۶ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۵٫۳ ۱۳٫۹۴ ۱۵٫۷
۹۶۳۲۸۰۳ ۱۰٫۶۶ ۱۶ ۱۷٫۷۸ ۱۱٫۷۶ ۱۲٫۷۲ ۱۳٫۸
۹۶۳۵۴۳۳ ۱۳٫۳۴ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۴٫۱۲ ۱۱٫۲۲ ۱۳٫۷
۹۶۳۵۸۲۳ ۱۶ ۱۰ ۱۷٫۷۸ ۱۲٫۹۴ ۱۰٫۳ ۱۲٫۶
۹۶۳۸۹۱۳ ۱۴٫۶۶ ۱۲ ۱۷٫۷۸ ۱۵٫۳ ۱۱٫۵۲ ۱۳٫۵
۹۶۴۰۹۵۳ ۱۴٫۶۶ ۱۰ ۱۷٫۷۸ ۱۷٫۶۴ ۱۵٫۱۶ ۱۵٫۴
۹۶۴۱۰۳۳ ۱۸٫۶۶ ۱۸ ۱۸٫۸۸ ۱۵٫۳ ۱۲٫۷۲ ۱۵٫۳
۹۶۴۱۴۱۳ ۱۶ ۱۰ ۱۳٫۳۴ ۱۴٫۱۲ ۱۶٫۳۶ ۱۴٫۹
۹۶۴۲۰۸۳ ۱۲ ۱۶ ۱۸٫۸۸ ۱۵٫۳ ۱۲٫۷۲ ۱۴٫۵
۹۶۵۶۲۸۳ ۱۳٫۳۴ ۱۸ ۲۰ ۱۲٫۹۴ ۱۳٫۳۴ ۱۵٫۱
۹۵۴۰۷۹۳ ۹٫۳۴ ۸ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۳٫۹۴ ۱۳٫۹
۹۶۴۶۰۵۳ ۹٫۳۴ ۱۶ ۱۶٫۶۶ ۱۴٫۱۲ ۱۴٫۵۴ ۱۴٫۵
۹۴۵۰۴۰۳ ۱۷٫۳۴ ۱۰ ۱۸٫۸۸ ۷٫۰۶ ۱۲٫۷۲ ۱۳٫۶
۹۵۴۳۷۷۳ ۱۰٫۶۶ ۱۶ ۱۶٫۶۶ ۱۱٫۷۶ ۱۴٫۵۴ ۱۴٫۴
۹۵۴۴۱۶۳ ۹٫۳۴ ۰ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۵٫۷۶ ۱۴٫۰
۹۶۴۹۶۵۳ ۱۷٫۳۴ ۱۸ ۱۵٫۵۶ ۱۲٫۹۴ ۱۲٫۱۲ ۱۴٫۰
۹۶۵۰۴۶۳ ۱۶ ۱۶ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۳٫۳۴ ۱۵٫۱
۹۵۴۵۱۵۳ ۱۴٫۶۶ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۰٫۵۸ ۱۳٫۹۴ ۱۴٫۹
۹۶۵۱۸۹۳ ۱۶ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۱٫۵۲ ۱۴٫۴
۹۶۵۲۰۵۳ ۱۳٫۳۴ ۱۸ ۱۶٫۶۶ ۱۵٫۳ ۱۳٫۹۴ ۱۵٫۰
۹۶۵۲۰۷۳ ۱۶ ۱۴ ۲۰ ۱۶٫۴۸ ۱۷٫۵۸ ۱۷٫۴
۹۶۵۳۲۱۳ ۱۳٫۳۴ ۱۴ ۱۶٫۶۶ ۱۶٫۴۸ ۱۳٫۹۴ ۱۴٫۷

 


نمرات امتحان درس طراحی لرزه ای-۹۹۱

Q1 Q2 Q3 Q4 Total
۴ ۲ ۴ ۴ ۱۴ ۲۰
۹۸۲۰۱۲۴ ۳٫۷۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۷۵ ۱۳٫۹
۹۸۲۰۷۴۴ ۲٫۵ ۲ ۱٫۵ ۰٫۵ ۶٫۵ ۹٫۳
۹۸۰۵۴۳۴ ۳٫۵ ۲ ۳٫۷۵ ۳٫۷۵ ۱۳ ۱۸٫۶
۹۸۲۰۱۴۴ ۴ ۱٫۷۵ ۳٫۵ ۴ ۱۳٫۲۵ ۱۸٫۹
۹۸۰۷۶۴۴ ۲ ۲ ۳٫۲۵ ۷٫۲۵ ۱۰٫۴
۹۸۰۸۹۵۴ ۳٫۷۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۷۵ ۱۳٫۹
۹۸۲۰۱۳۴ ۳٫۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۵ ۱۳٫۶
۹۸۱۰۶۱۴ ۳٫۷۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۷۵ ۱۳٫۹
۹۸۱۳۴۳۴ ۳ ۳ ۶ ۸٫۶
۹۸۲۱۱۰۴ ۴ ۲ ۴ ۴ ۱۴ ۲۰٫۰

 


نمرات پایانی درس مقاومت مصالح- ۹۹۱

آزمون تنش در صفحه کرنش نیرو محوری خمش پایان ترم نمره نهایی نمره گلستان
بارم ۲٫۰۰ ۱٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۱۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰
۹۷۲۷۲۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۰٫۵۸ ۴٫۴۵ ۸٫۵۳ ۸٫۵۳
۹۷۴۶۴۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۷٫۰۸ ۱۰٫۵۸ ۱۰٫۰۰
۹۷۵۲۷۳۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲٫۸۰ ۰٫۰۰ ۶٫۹۵ ۹٫۷۵ ۹٫۷۵
۹۶۳۰۰۷۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۱۷ ۲٫۷۵ ۸٫۰۸ ۸٫۰۸
۹۶۴۴۸۹۳ ۰٫۹۲ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۷٫۰۰ ۱۴٫۹۲ ۱۴٫۹۲
۹۶۴۷۹۹۳ ۰٫۸۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۷۵ ۲٫۲۰ ۴٫۷۸ ۴٫۷۸
۹۷۲۸۳۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۷۰ ۱٫۱۷ ۴٫۸۸ ۷٫۴۲ ۷٫۴۲
۹۷۲۸۶۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۰٫۰۰ ۱٫۹۵ ۶٫۱۲ ۶٫۱۲
۹۷۳۲۰۱۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۲۱ ۳٫۵۰ ۱۱٫۵۴ ۱۱٫۵۴
۹۷۳۵۳۵۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۵۸ ۴٫۴۰ ۵٫۶۵ ۵٫۶۵
۹۷۳۶۲۶۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۷۵ ۲٫۹۲ ۳٫۱۵ ۷٫۸۲ ۷٫۸۲
۹۷۴۰۲۸۳ ۱٫۵۸ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۲٫۰۴ ۸٫۶۵ ۱۵٫۷۸ ۱۵٫۷۸
۹۷۴۰۴۱۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۲٫۴۵ ۳٫۵۰ ۷٫۰۰ ۱۴٫۲۸ ۱۴٫۲۸
۹۷۴۰۹۹۳ ۱٫۵۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۲٫۹۲ ۶٫۵۰ ۱۴٫۴۲ ۱۴٫۴۲
۹۷۴۶۸۹۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲٫۴۵ ۱٫۴۶ ۴٫۵۷ ۸٫۴۸ ۸٫۴۸
۹۷۴۶۹۵۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۴۰ ۰٫۸۸ ۴٫۶۳ ۶٫۹۰ ۶٫۹۰
۹۷۴۹۳۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۱۷ ۷٫۳۳ ۱۲٫۶۷ ۱۰٫۰۰
۹۷۵۱۳۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۱٫۰۵ ۰٫۸۸ ۵٫۴۲ ۸٫۰۱ ۸٫۰۱
۹۷۵۲۵۲۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۲۱ ۷٫۵۰ ۱۴٫۸۸ ۱۴٫۸۸
۹۷۵۲۹۵۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۷۵ ۴٫۳۳ ۹٫۵۸ ۹٫۵۸
۹۸۲۳۴۹۳ ۱٫۵۰ ۰٫۲۵ ۲٫۸۰ ۳٫۲۱ ۶٫۸۳ ۱۴٫۵۸ ۱۴٫۵۸
۹۸۲۵۰۷۳ ۲٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۲٫۶۳ ۳٫۰۰ ۱۱٫۱۳ ۱۱٫۱۳
۹۸۲۵۴۶۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۲٫۸۰ ۲٫۶۳ ۳٫۷۵ ۱۰٫۵۱ ۱۰٫۵۱
۹۸۲۶۰۰۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۱۵ ۰٫۲۹ ۴٫۶۳ ۸٫۷۳ ۸٫۷۳
۹۸۲۷۵۳۳ ۰٫۸۳ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۷۵ ۶٫۰۸ ۱۲٫۱۷ ۱۰٫۰۰
۹۸۲۷۵۴۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۲٫۸۰ ۲٫۰۴ ۳٫۰۰ ۹٫۱۸ ۹٫۱۸
۹۸۳۵۶۹۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۲٫۴۵ ۰٫۰۰ ۳٫۳۵ ۶٫۴۷ ۶٫۴۷
۹۸۳۵۷۳۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۲۱ ۸٫۴۶ ۱۲٫۳۳ ۱۲٫۳۳
۹۸۴۳۴۱۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۵٫۷۵ ۱۳٫۴۲ ۱۰٫۰۰
۹۸۴۳۷۳۳ ۱٫۳۳ ۰٫۷۵ ۲٫۱۰ ۰٫۰۰ ۵٫۰۰ ۹٫۱۸ ۹٫۱۸
۹۸۴۴۵۲۳ ۰٫۶۷ ۰٫۵۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۶٫۲۷ ۱۴٫۴۳ ۱۴٫۴۳
۹۸۴۹۰۲۳ ۰٫۶۷ ۰٫۵۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۹٫۵۰ ۱۷٫۶۷ ۱۷٫۶۷

نمرات پایانی درس روش های اجرای ساختمان – ۹۹۱

* نمره گلستان نمره نهایی ایمنی گود بتن اسکلت پایان ترم
بارم از کل ۲۰ ۲۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۵ ۳ ۹
۹۵۲۶۰۸۳ ۱۲٫۹۳ ۱۱٫۴۸ ۰٫۰۰ ۱٫۱۵ ۲٫۷۲ ۱٫۰۷ ۶٫۵۴
۹۴۲۴۷۷۳ ۱۱٫۲۳ ۱۰٫۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۷۰ ۳٫۲۹ ۰٫۸۶ ۵٫۱۸
۹۴۵۳۷۴۳ ۱۴٫۰۵ ۱۲٫۵۳ ۰٫۷۲ ۱٫۰۹ ۳٫۰۵ ۰٫۸۶ ۶٫۸۲
۹۵۲۶۱۱۳ ۱۳٫۶۲ ۱۲٫۱۷ ۱٫۱۰ ۱٫۰۰ ۳٫۱۰ ۰٫۴۳ ۶٫۵۴
۹۵۲۷۵۶۳ ۱۳٫۹۸ ۱۲٫۴۶ ۰٫۹۲ ۱٫۱۵ ۲٫۷۲ ۰٫۸۶ ۶٫۸۲
۹۵۳۲۸۰۳ ۱۵٫۵۸ ۱۴٫۰۶ ۰٫۵۸ ۱٫۳۵ ۴٫۲۴ ۱٫۰۷ ۶٫۸۲
۹۵۳۴۷۸۳ ۱۳٫۰۰ ۱۱٫۵۶ ۰٫۰۰ ۱٫۰۰ ۳٫۱۴ ۱٫۱۴ ۶٫۲۷
۹۵۴۰۸۶۳ ۱۰٫۳۷ ۹٫۲۲ ۰٫۳۴ ۱٫۰۵ ۲٫۱۴ ۰٫۵۰ ۵٫۱۸
۹۵۴۲۸۲۳ ۱۳٫۸۶ ۱۲٫۵۹ ۰٫۶۴ ۱٫۲۳ ۳٫۲۹ ۱٫۷۱ ۵٫۷۲
۹۵۴۹۷۲۳ ۱۵٫۶۷ ۱۴٫۰۹ ۰٫۹۸ ۱٫۰۰ ۳٫۳۸ ۱٫۶۴ ۷٫۰۹
۹۵۵۰۴۹۳ ۱۴٫۴۹ ۱۳٫۰۳ ۰٫۹۶ ۱٫۱۵ ۲٫۹۵ ۱٫۴۳ ۶٫۵۴
۹۶۳۶۵۱۳ ۱۶٫۸۰ ۱۵٫۲۸ ۱٫۰۴ ۱٫۳۵ ۴٫۱۴ ۱٫۹۳ ۶٫۸۲
۹۶۴۷۵۹۳ ۱۵٫۷۶ ۱۴٫۳۷ ۰٫۷۲ ۱٫۳۵ ۴٫۱۰ ۱٫۹۳ ۶٫۲۷
۹۶۵۲۵۸۳ ۱۶٫۹۴ ۱۵٫۴۳ ۱٫۰۴ ۱٫۳۵ ۴٫۲۹ ۱٫۹۳ ۶٫۸۲

 

نمرات درس ترمیم و مقاومسازی- ۹۹۱

نام کاربری آزمون اول آزمون دوم آزمون سوم نمره نهایی نمره گلستان
بارم ۴ ۶ ۱۰ ۲۰ ۲۰
۹۴۵۰۴۰۳ ۰٫۰ ۲٫۹ ۷٫۶ ۱۰٫۵ ۱۲٫۵
۹۵۲۴۱۸۳ ۲٫۷ ۱٫۷ ۵٫۹ ۱۰٫۳ ۱۲٫۳
۹۵۲۵۹۱۳ ۲٫۷ ۵٫۰ ۶٫۸ ۱۴٫۴ ۱۶٫۴
۹۵۲۶۰۸۳ ۳٫۴ ۳٫۱ ۶٫۸ ۱۳٫۲ ۱۵٫۲
۹۵۲۶۱۱۳ ۲٫۸ ۴٫۴ ۷٫۶ ۱۴٫۸ ۱۶٫۸
۹۵۲۷۰۱۳ ۲٫۲ ۳٫۴ ۶٫۸ ۱۲٫۴ ۱۴٫۴
۹۵۲۷۱۷۳ ۲٫۲ ۳٫۱ ۴٫۶ ۱۰٫۰ ۱۲٫۰
۹۵۲۷۲۶۳ ۲٫۵ ۲٫۳ ۵٫۱ ۱۰٫۰ ۱۲٫۰
۹۵۲۷۵۶۳ ۳٫۲ ۳٫۳ ۶٫۸ ۱۳٫۳ ۱۵٫۳
۹۵۲۷۷۶۳ ۲٫۷ ۱٫۹ ۷٫۰ ۱۱٫۵ ۱۳٫۵
۹۵۲۷۷۷۳ ۲٫۸ ۳٫۸ ۷٫۰ ۱۳٫۷ ۱۵٫۷
۹۵۲۷۷۸۳ ۱٫۲ ۳٫۷ ۴٫۳ ۹٫۲ ۱۱٫۲
۹۵۲۸۱۶۳ ۱٫۹ ۴٫۴ ۷٫۸ ۱۴٫۲ ۱۶٫۲
۹۵۲۹۹۰۳ ۲٫۴ ۱٫۹ ۶٫۲ ۱۰٫۵ ۱۲٫۵
۹۵۳۰۰۵۳ ۲٫۴ ۳٫۱ ۷٫۶ ۱۳٫۱ ۱۵٫۱
۹۵۳۰۲۲۳ ۱٫۷ ۲٫۲ ۶٫۲ ۱۰٫۱ ۱۲٫۱
۹۵۳۰۵۹۳ ۱٫۹ ۳٫۹ ۸٫۱ ۱۳٫۹ ۱۵٫۹
۹۵۳۲۳۰۳ ۲٫۵ ۴٫۱ ۸٫۱ ۱۴٫۷ ۱۶٫۷
۹۵۳۲۸۰۳ ۲٫۷ ۲٫۷ ۵٫۹ ۱۱٫۳ ۱۳٫۳
۹۵۳۶۱۲۳ ۲٫۹ ۴٫۹ ۸٫۱ ۱۵٫۹ ۱۷٫۹
۹۵۴۰۸۶۳ ۲٫۴ ۲٫۹ ۸٫۱ ۱۳٫۴ ۱۵٫۴
۹۵۴۳۷۷۳ ۲٫۸ ۴٫۱ ۷٫۸ ۱۴٫۸ ۱۶٫۸
۹۵۴۴۱۶۳ ۰٫۸ ۲٫۸ ۴٫۹ ۸٫۴ ۱۰٫۴
۹۵۴۵۱۳۳ ۳٫۳ ۲٫۹ ۸٫۴ ۱۴٫۶ ۱۶٫۶
۹۵۴۵۱۵۳ ۲٫۴ ۱٫۰ ۸٫۱ ۱۱٫۵ ۱۳٫۵
۹۵۴۷۸۱۳ ۲٫۴ ۳٫۳ ۷٫۸ ۱۳٫۵ ۱۵٫۵
۹۵۴۹۷۲۳ ۲٫۶ ۳٫۱ ۷٫۶ ۱۳٫۲ ۱۵٫۲
۹۶۲۴۷۲۳ ۳٫۲ ۳٫۱ ۶٫۸ ۱۳٫۰ ۱۵٫۰
۹۶۲۸۲۳۳ ۲٫۱ ۲٫۲ ۷٫۸ ۱۲٫۱ ۱۴٫۱
۹۶۳۲۳۰۳ ۳٫۲ ۴٫۹ ۶٫۸ ۱۴٫۸ ۱۶٫۸
۹۶۴۶۰۵۳ ۲٫۲ ۲٫۹ ۵٫۱ ۱۰٫۲ ۱۲٫۲
۹۶۵۰۴۶۳ ۲٫۶ ۱٫۹ ۴٫۶ ۹٫۱ ۱۱٫۱
۹۶۵۲۰۷۳ ۲٫۸ ۳٫۴ ۸٫۴ ۱۴٫۶ ۱۶٫۶
۹۷۳۴۴۲۳ ۲٫۲ ۴٫۶ ۵٫۷ ۱۲٫۶ ۱۴٫۶

 


نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۸

نمره درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۸

نمره درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۸

 


ریز نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال دوم ۹۷

نمرات درس روش های اجرا- نیمسال دوم ۹۷

نمرات آزمون پایان ترم درس مهندسی پل- نیمسال دوم ۹۷

 


نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۷

ریز نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۷

نمرات آزمون درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۷