نمرات آزمون ها

ریز نمرات فولاد۱ – ۱۴۰۱۱

میان ترم پایان ترم- ستون پایان ترم- خیز تیر پایان ترم- برش پایان ترم- تیرستون نهایی
بارم از ۲۰ نمره کل ۵ ۴ ۲٫۵ ۴ ۴٫۵ ۲۰
بارم امتحان ۱۳ ۵ ۳ ۵ ۸ ۲۰
۹۸۲۱۶۶۳ ۱۱٫۵ ۳٫۷۵ ۲٫۵ ۱ ۴ ۱۲٫۶
۹۹۲۱۶۷۳ ۱۲٫۵ ۳٫۷۵ ۲ ۴٫۷۵ ۶٫۵ ۱۶٫۹
۹۹۲۱۷۶۳ ۱۳ ۴ ۰٫۲۵ ۳٫۵ ۵٫۵ ۱۴٫۳
۹۹۲۳۶۳۳ ۱۱٫۵ ۳٫۷۵ ۲٫۲۵ ۵ ۷ ۱۷٫۲
۹۹۲۳۷۳۳ ۱۳ ۴ ۲٫۵ ۴٫۷۵ ۶ ۱۷٫۵
۹۷۳۲۰۱۳ ۱۱ ۴ ۲٫۷۵ ۵ ۱ ۱۴٫۳
۹۷۳۲۳۰۳ ۱۲ ۴ ۲٫۵ ۵ ۵٫۵ ۱۷٫۰
۹۹۲۴۸۷۳ ۸ ۲٫۷۵ ۰٫۵ ۱ ۵ ۹٫۳
۹۸۲۸۳۴۳ ۱۱٫۵ ۰ ۱٫۵ ۵ ۶ ۱۳٫۰
۹۷۳۵۳۵۳ ۹٫۵ ۱ ۲٫۲۵ ۴٫۷۵ ۱ ۱۰٫۷
۹۹۲۷۵۸۳ ۱۲٫۵ ۴٫۷۵ ۲٫۲۵ ۵ ۵ ۱۷٫۳
۹۹۲۷۸۹۳ ۱۳ ۴٫۵ ۲٫۲۵ ۵ ۱ ۱۵٫۰
۴۰۰۴۴۲۴۳ ۱۳ ۳٫۵ ۴٫۲۵ ۶ ۱۴٫۶
۹۸۳۱۲۲۳ ۱۱٫۵ ۰ ۲٫۲۵ ۵ ۳٫۵ ۱۲٫۳
۹۸۳۲۱۰۳ ۱۲٫۵ ۴٫۵ ۲٫۵ ۵ ۱٫۵ ۱۵٫۳
۹۹۳۱۴۳۳ ۱۱ ۴ ۰ ۴٫۵ ۳ ۱۲٫۷
۹۹۳۱۹۵۳ ۱۲ ۴٫۵ ۱٫۵ ۵ ۳٫۵ ۱۵٫۴
۹۸۳۳۱۰۳ ۱۲٫۵ ۰ ۲ ۳ ۶ ۱۲٫۲
۹۸۳۳۴۲۳ ۱۳ ۰ ۱٫۷۵ ۵ ۶ ۱۳٫۸
۹۸۳۳۷۰۳ ۱۳ ۳٫۵ ۲٫۷۵ ۵ ۰٫۵ ۱۴٫۴
۹۸۳۳۹۳۳ ۷ ۲ ۰٫۵ ۴ ۵ ۱۰٫۷
۹۸۳۵۶۹۳ ۸ ۲٫۵ ۰ ۴٫۷۵ ۰ ۸٫۹
۹۸۳۶۲۲۳ ۱۰٫۵ ۳٫۵ ۰٫۷۵ ۵ ۶ ۱۴٫۸
۹۸۳۶۳۱۳ ۱۳ ۰ ۰٫۵ ۴٫۷۵ ۵ ۱۲٫۰
۹۹۳۵۹۲۳ ۱۳ ۴٫۲۵ ۲٫۲۵ ۵ ۷٫۷۵ ۱۸٫۶
۹۹۳۶۰۸۳ ۱۰ ۳ ۲ ۴ ۵ ۱۳٫۹
۹۸۳۷۹۷۳ ۱۰ ۰ ۲٫۵ ۵ ۴٫۵ ۱۲٫۵
۹۸۳۸۹۴۳ ۹ ۴٫۲۵ ۲ ۳ ۳ ۱۲٫۶
۹۸۳۹۱۶۳ ۱۱ ۴٫۷۵ ۰ ۵ ۷ ۱۶٫۰
۹۹۳۸۵۳۳ ۱۰٫۵ ۳٫۷۵ ۰ ۴٫۵ ۰ ۱۰٫۶
۹۹۳۸۹۲۳ ۱۳ ۴٫۷۵ ۲ ۴٫۷۵ ۱ ۱۴٫۸
۹۸۴۰۷۶۳ ۱۲ ۴٫۵ ۱٫۷۵ ۵ ۳ ۱۵٫۴
۹۹۴۰۲۱۳ ۱۱٫۵ ۴ ۰٫۵ ۵ ۶ ۱۵٫۴
۹۷۵۱۳۶۳ ۱۳ ۳٫۷۵ ۰٫۵ ۵ ۰ ۱۲٫۴
۹۹۴۰۹۶۳ ۸٫۵ ۰ ۱٫۷۵ ۲ ۰ ۶٫۳
۹۸۴۲۴۶۳ ۱۲٫۵ ۴ ۲٫۵ ۵ ۱ ۱۴٫۷
۹۸۴۲۵۱۳ ۱۰٫۵ ۳٫۵ ۲٫۷۵ ۵ ۰ ۱۳٫۱
۴۰۱۱۷۱۵۳ ۹ ۰٫۵ ۰٫۵ ۳ ۰ ۶٫۷
۹۹۴۳۰۳۳ ۱۳ ۰ ۲٫۲۵ ۵ ۷ ۱۴٫۸

ریز رات درس مقاومت مصالح ۱۴۰۱-۱

تنش محوری خمش پایان ترم-س۱ پایان ترم-س۲ پایان ترم-س۳ پایان ترم-س۴ پایان ترم-س۵ نهایی
بارم از ۲۰ نمره کل ۲٫۵ ۲٫۵ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۴ ۴ ۲۰
بارم امتحان ۵ ۵ ۴ ۲ ۳ ۳ ۶ ۶ ۲۰
۹۹۲۰۲۳۳ ۵ ۲ ۲ ۰ ۱ ۰ ۴ ۳ ۹٫۹
۴۰۰۰۶۲۲۳ ۴ ۱٫۵ ۳ ۰ ۰ ۰ ۴٫۷۵ ۰٫۲۵ ۸٫۰
۹۹۲۳۵۶۳ ۵ ۵ ۳ ۱ ۱ ۰ ۳٫۵ ۰ ۱۰٫۵
۹۹۲۵۰۹۳ ۳٫۲۵ ۳٫۵ ۱ ۱٫۵ ۱ ۲٫۵ ۰٫۵ ۰ ۷٫۲
۴۰۰۰۸۳۷۳ ۴٫۲۵ ۴ ۲٫۲۵ ۰٫۲۵ ۰٫۵ ۱ ۲٫۵ ۱ ۸٫۸
۹۹۲۶۵۴۳ ۱٫۷۵ ۳٫۵ ۱٫۲۵ ۱٫۵ ۲٫۵ ۰٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵ ۸٫۰
۴۰۱۱۴۳۷۳ ۲٫۵ ۴٫۵ ۰٫۲۵ ۱ ۰٫۵ ۲٫۲۵ ۰ ۵٫۹
۴۰۰۰۹۸۸۳ ۲٫۷۵ ۳ ۲٫۲۵ ۱ ۱ ۰٫۵ ۲ ۰ ۷٫۱
۹۹۴۴۲۰۳ ۴٫۵ ۳٫۵ ۳٫۲۵ ۲ ۲ ۲٫۲۵ ۳ ۱ ۱۲٫۳
۴۰۰۱۳۲۰۳ ۳ ۵ ۴ ۰٫۷۵ ۲٫۲۵ ۲٫۵ ۴٫۵ ۳٫۵ ۱۴٫۸
۹۹۳۰۶۹۳ ۴ ۵ ۱٫۵ ۰ ۲٫۵ ۰ ۰ ۱ ۷٫۴
۴۰۰۱۶۵۴۳ ۴٫۷۵ ۴ ۳٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۱ ۳٫۵ ۰ ۱۰٫۲
۴۰۰۱۷۳۵۳ ۵ ۶ ۴ ۲ ۱٫۷۵ ۳ ۴٫۲۵ ۰٫۵ ۱۵٫۰
۴۰۰۱۸۴۷۳ ۳ ۲ ۲٫۲۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۱ ۰ ۲ ۶٫۴
۹۹۳۴۵۴۳ ۵ ۶ ۱٫۵ ۲ ۲ ۰ ۵ ۱ ۱۲٫۹
۹۸۳۵۲۱۳ ۴٫۷۵ ۴ ۳٫۵ ۱ ۰٫۵ ۱ ۱٫۲۵ ۰ ۸٫۹
۹۸۳۵۲۳۳ ۱٫۵ ۴ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰٫۵ ۳٫۵ ۷٫۷
۹۹۳۵۵۲۳ ۳ ۲ ۱٫۵ ۰٫۵ ۰ ۳ ۱ ۲ ۷٫۳
۴۰۰۲۰۳۹۳ ۲٫۵ ۴٫۵ ۲٫۵ ۰٫۲۵ ۱ ۰ ۳٫۵ ۱٫۵ ۹٫۱
۹۸۴۵۰۷۳ ۳٫۷۵ ۶ ۳ ۱ ۳ ۳ ۵ ۰ ۱۳٫۸
۹۹۳۸۴۰۳ ۴٫۵ ۳٫۵ ۱٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۰ ۰ ۱٫۵ ۶٫۶
۴۰۰۲۳۰۷۳ ۳ ۰٫۵ ۲٫۷۵ ۱٫۵ ۰ ۰٫۵ ۳٫۵ ۰ ۷٫۲
۹۸۴۱۰۴۳ ۲٫۵ ۴ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰٫۵ ۲ ۶٫۵
۹۹۳۹۹۴۳ ۴ ۲ ۲٫۵ ۰ ۲٫۲۵ ۰٫۵ ۲٫۵ ۰ ۷٫۶
۹۸۴۱۷۳۳ ۴٫۲۵ ۳٫۵ ۲٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰ ۰ ۰٫۲۵ ۲٫۵ ۸٫۰

ریز نمرات درس روش اجرا ۱۴۰۱-۱

گود و ایمنی بتن پایان ترم نمره نهایی
ضریب نمره ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۶ ۱
بارم امتحان ۱۴ ۲۵ ۴۹ ۲۰
۹۷۲۷۲۰۳ ۳ ۱۹ ۲۹ ۱۲٫۱
۴۰۱۴۵۵۵۳ ۰ ۱۴ ۲۴ ۹٫۲
۹۷۲۹۵۶۳ ۱۰ ۱۴ ۳۶ ۱۳٫۶
۹۸۲۵۰۷۳ ۱۱ ۲۳ ۳۷ ۱۶٫۲
۴۰۱۴۵۲۸۳ ۹ ۱۱ ۲۲ ۹٫۳
۴۰۱۴۵۲۹۳ ۹ ۱۷ ۲۸ ۱۲٫۲
۹۷۳۷۳۳۳ ۸ ۲۰ ۲۹ ۱۳٫۰
۹۷۵۴۸۸۳ ۹ ۱۳ ۳۴ ۱۲٫۷
۹۷۴۰۶۲۳ ۹ ۱۸ ۳۳ ۱۳٫۷
۹۷۴۰۹۹۳ ۹ ۱۷ ۳۱ ۱۳٫۰
۹۷۴۶۴۰۳ ۶ ۱۶ ۳۲ ۱۲٫۵
۴۰۰۴۴۶۱۳ ۷ ۱۲ ۳۰ ۱۱٫۲
۹۷۴۸۹۷۳ ۱۱ ۱۲ ۳۷ ۱۳٫۵
۹۶۳۰۲۲۳ ۹ ۱۵ ۴۲ ۱۵٫۲
۹۶۳۴۲۱۳ ۸ ۱۵ ۳۵ ۱۳٫۳
۹۶۳۷۱۳۳ ۷ ۱۱ ۲۰ ۸٫۵
۹۶۰۲۶۹۳ ۱۱ ۲۲ ۲۳ ۱۲٫۵
۹۶۴۴۱۳۳ ۰ ۱۷ ۳۵ ۱۲٫۷
۹۶۵۰۵۸۳ ۴ ۱۶ ۲۴ ۱۰٫۳

 

ریز نمرات درس مقاومت مصالح ۱۴۰۰-۲

۲ ۳ ۴ ۱۱ ۲۰
شماره تنش نیروی محوری خمش پایان ترم نهایی
۹۹۲۰۲۳۳ ۰٫۷ ۲٫۱ ۱٫۴ ۴٫۲
۹۹۲۰۵۳۳ ۰٫۹ ۲٫۴ ۲٫۵ ۵٫۰ ۱۰٫۷
۹۹۲۱۷۳۳ ۱٫۶ ۱٫۷ ۱٫۳ ۴٫۷ ۹٫۳
۹۹۲۲۷۳۳ ۰٫۹ ۲٫۶ ۱٫۹ ۸٫۴ ۱۳٫۷
۹۹۲۳۶۱۳ ۱٫۸ ۲٫۴ ۲٫۴ ۶٫۱ ۱۲٫۶
۹۹۲۴۲۵۳ ۲٫۰ ۲٫۸ ۲٫۳ ۶٫۷ ۱۳٫۸
۹۹۲۴۳۳۳ ۰٫۸ ۲٫۴ ۰٫۹ ۵٫۰ ۹٫۰
۹۹۲۵۰۹۳ ۰٫۸ ۲٫۴ ۲٫۳ ۰٫۷ ۶٫۱
۹۸۲۶۶۲۳ ۰٫۷ ۲٫۶ ۲٫۴ ۶٫۹ ۱۲٫۵
۹۹۲۵۹۷۳ ۱٫۳ ۲٫۴ ۱٫۳ ۶٫۷ ۱۱٫۸
۹۸۲۷۹۶۳ ۱٫۴ ۳٫۰ ۱٫۹ ۸٫۷ ۱۵٫۰
۹۸۲۹۷۴۳ ۲٫۰ ۲٫۸ ۴٫۰ ۱۰٫۵ ۱۹٫۲
۹۹۲۹۳۳۳ ۱٫۸ ۲٫۶ ۳٫۳ ۹٫۴ ۱۷٫۰
۹۹۳۰۳۶۳ ۱٫۱ ۲٫۶ ۲٫۴ ۵٫۸ ۱۱٫۹
۹۷۴۱۹۹۳ ۰٫۷ ۲٫۶ ۳٫۲
۹۸۳۴۲۸۳ ۱٫۷ ۲٫۹ ۳٫۶ ۸٫۲
۹۹۳۴۰۴۳ ۰٫۸ ۲٫۱ ۱٫۹ ۴٫۰ ۸٫۸
۹۸۳۵۲۳۳ ۰٫۸ ۲٫۱ ۰٫۶ ۳٫۵
۹۸۳۵۹۲۳ ۱٫۹ ۲٫۴ ۳٫۵ ۶٫۳ ۱۴٫۰
۹۹۳۵۵۲۳ ۰٫۸ ۲٫۶ ۱٫۱ ۳٫۶ ۸٫۰
۹۸۴۵۰۷۳ ۲٫۱ ۳٫۰ ۵٫۲
۹۹۳۷۸۰۳ ۰٫۷ ۲٫۴ ۳٫۰
۹۸۳۹۰۴۳ ۲٫۰ ۲٫۶ ۴٫۰ ۵٫۰ ۱۳٫۵
۹۹۳۸۴۰۳ ۰٫۹ ۲٫۶ ۳٫۵
۹۹۳۹۰۲۳ ۰٫۹ ۲٫۴ ۰٫۵ ۵٫۰ ۸٫۷
۹۹۴۰۱۱۳ ۱٫۷ ۲٫۹ ۳٫۵ ۷٫۰ ۱۵٫۰
۹۸۴۱۷۳۳ ۱٫۳ ۲٫۹ ۰٫۵ ۲٫۵ ۷٫۲
۹۹۴۱۵۷۳ ۰٫۱ ۲٫۴ ۱٫۵ ۷٫۳ ۱۱٫۲
۹۹۴۲۰۸۳ ۲٫۰ ۲٫۴ ۳٫۷ ۹٫۱ ۱۷٫۲
۹۹۴۲۷۶۳ ۲٫۸ ۲٫۳ ۸٫۰ ۱۳٫۰

ریز نمرات درس روش های اجرا ۱۴۰۰-۲

۲٫۵ ۵ ۲٫۵ ۱۰ ۲۰
شماره میان ترم اول میان ترم دوم میان ترم سوم پایان ترم نهایی
۹۷۲۶۷۸۳ ۲٫۱ ۴٫۰ ۱٫۹ ۸٫۵ ۱۶٫۴
۹۷۲۷۲۴۳ ۱٫۳ ۴٫۰ ۱٫۸ ۵٫۹ ۱۲٫۹
۹۶۲۷۴۹۳ ۱٫۰ ۳٫۳ ۲٫۰ ۷٫۳ ۱۳٫۶
۹۶۵۶۴۴۳ ۱٫۵ ۳٫۵ ۱٫۳ ۵٫۹ ۱۲٫۲
۹۷۳۱۴۳۳ ۱٫۵ ۴٫۰ ۱٫۹ ۷٫۶ ۱۴٫۹
۹۷۳۴۰۷۳ ۱٫۹ ۳٫۸ ۲٫۱ ۵٫۶ ۱۳٫۴
۹۶۳۵۰۵۳ ۱٫۰ ۳٫۳ ۲٫۱ ۷٫۷ ۱۴٫۲
۹۷۳۶۴۷۳ ۱٫۵ ۴٫۲ ۱٫۹ ۹٫۲ ۱۶٫۸
۹۷۳۹۰۵۳ ۱٫۴ ۴٫۰ ۲٫۰ ۷٫۶ ۱۴٫۹
۹۷۳۹۹۰۳ ۱٫۹ ۳٫۸ ۲٫۰ ۸٫۸ ۱۶٫۴
۹۷۴۰۴۰۳ ۱٫۶ ۳٫۵ ۱٫۸ ۷٫۱ ۱۴٫۰
۹۷۴۰۶۶۳ ۱٫۵ ۳٫۵ ۲٫۱ ۶٫۴ ۱۳٫۵
۹۶۴۰۰۴۳ ۱٫۶ ۳٫۳ ۲٫۰ ۸٫۶ ۱۵٫۶
۹۶۴۱۰۹۳ ۱٫۶ ۲٫۹ ۱٫۶ ۶٫۵ ۱۲٫۷
۹۷۴۴۵۴۳ ۰٫۸ ۳٫۱ ۱٫۸ ۵٫۲ ۱۰٫۸
۹۷۴۴۶۰۳ ۱٫۶ ۳٫۸ ۲٫۰ ۸٫۲ ۱۵٫۶
۹۶۴۴۴۰۳ ۱٫۴ ۳٫۱ ۱٫۹ ۸٫۰ ۱۴٫۴
۹۶۴۵۰۶۳ ۱٫۳ ۷٫۷ ۹٫۰
۹۶۴۵۸۳۳ ۱٫۴ ۳٫۵ ۱٫۸ ۶٫۸ ۱۳٫۵
۹۶۴۶۲۱۳ ۱٫۶ ۳٫۱ ۲٫۱ ۶٫۱ ۱۲٫۹
۹۷۴۷۹۵۳ ۲٫۰ ۴٫۴ ۲٫۰ ۸٫۰ ۱۶٫۴
۹۶۴۶۸۶۳ ۰٫۸ ۳٫۸ ۱٫۹ ۶٫۲ ۱۲٫۶
۹۷۴۸۳۶۳ ۱٫۳ ۲٫۳ ۱٫۵ ۶٫۵ ۱۱٫۶
۹۷۴۸۸۲۳ ۱٫۸ ۳٫۸ ۲٫۱ ۶٫۵ ۱۴٫۱
۹۷۴۸۸۵۳ ۱٫۴ ۴٫۲ ۲٫۱ ۷٫۷ ۱۵٫۴
۹۷۴۸۸۹۳ ۲٫۳ ۴٫۲ ۲٫۳ ۸٫۲ ۱۶٫۸
۹۷۴۹۸۰۳ ۱٫۸ ۳٫۵ ۲٫۰ ۵٫۶ ۱۲٫۹
۹۶۵۱۲۰۳ ۱٫۸ ۳٫۳ ۲٫۰ ۷٫۳ ۱۴٫۴
۹۶۵۲۸۶۳ ۱٫۱ ۴٫۰ ۱٫۵ ۸٫۶ ۱۵٫۲

ریز نمرات درس مقاومت مصالح ۱۴۰۰-۱

آزمون میان ترم تنش میان ترم نیروی محوری میان ترم خمش پایان ترم نمره نهایی
بارم آزمون از نمره نهایی ۲ ۳ ۳ ۱۲
بارم سوال در آزمون ۳ ۴ ۶ ۹ ۳ ۳ ۳ ۵ ۶ ۲۰ ۲۰
Q1 Q2 Q1 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 نمره پایان ترم نمره نهایی
۹۸۲۱۶۶۳ ۳ ۰٫۲۵ ۱ ۴ ۲٫۷۵ ۲٫۲۵ ۴٫۵ ۶ ۱۵٫۵ ۱۲٫۱
۹۹۲۱۶۷۳ ۱٫۷۵ ۳٫۲۵ ۲٫۵ ۶ ۲٫۵ ۰٫۷۵ ۲٫۲۵ ۴٫۲۵ ۴ ۱۳٫۷۵ ۱۲٫۹
۹۸۳۲۵۲۳ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰ ۱ ۰٫۵ ۰ ۲ ۱٫۵
۹۸۳۴۲۸۳ ۰٫۷۵ ۱٫۵ ۷ ۱٫۵ ۱٫۵ ۲٫۵ ۰٫۵ ۶ ۶٫۹
۹۸۳۵۶۹۳ ۰٫۷۵ ۰ ۹ ۳ ۱٫۵ ۰٫۵ ۲٫۵ ۳٫۵ ۱۱ ۹٫۸
۹۸۴۱۷۳۳ ۱ ۳ ۱ ۱٫۲۵ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱ ۰ ۶٫۲۵ ۵٫۴
۹۹۲۰۵۳۳ ۱٫۵ ۱ ۰٫۵ ۹ ۱ ۰ ۱٫۵ ۰٫۵ ۳ ۵٫۸
۹۹۲۱۷۳۳ ۰٫۷۵ ۰ ۰ ۲٫۵ ۱٫۵ ۰ ۰٫۵ ۱٫۵ ۶ ۳٫۸
۹۹۲۳۶۳۳ ۲ ۳ ۲٫۵ ۵ ۱٫۵ ۲ ۲٫۵ ۴٫۵ ۴٫۵ ۱۵ ۱۳٫۳
۹۹۲۴۱۶۳ ۳ ۳٫۵ ۲ ۶ ۲ ۲ ۰٫۲۵ ۴ ۳٫۵ ۱۱٫۷۵ ۱۱٫۹
۹۹۲۴۸۷۳ ۲ ۱ ۱ ۹ ۳ ۲٫۷۵ ۰٫۲۵ ۱٫۵ ۷٫۵ ۸٫۹
۹۹۲۵۰۹۳ ۱٫۷۵ ۰٫۵ ۱ ۲ ۱٫۷۵ ۰ ۰٫۲۵ ۱ ۱٫۷۵ ۴٫۷۵ ۴٫۷
۹۹۲۷۸۹۳ ۱ ۶ ۳ ۳ ۰٫۵ ۴ ۱۰٫۵ ۹٫۶
۹۹۳۵۱۴۳ ۰٫۵ ۱٫۲۵ ۶ ۹ ۱٫۲۵ ۱ ۲٫۷۵ ۴٫۵ ۹٫۵ ۱۲٫۲
۹۹۳۵۱۷۳ ۲ ۶ ۹ ۲ ۰ ۰٫۲۵ ۱ ۳٫۲۵ ۸٫۵
۹۹۳۵۹۲۳ ۳ ۴ ۱ ۹ ۲٫۵ ۲٫۷۵ ۳ ۴٫۵ ۶ ۱۸٫۷۵ ۱۶٫۸
۹۹۳۶۰۸۳ ۱٫۷۵ ۲٫۵ ۱٫۵ ۴ ۲ ۲٫۷۵ ۲٫۵ ۲ ۴ ۱۳٫۲۵ ۱۱٫۲
۹۹۳۸۵۳۳ ۳ ۴ ۱٫۵ ۶ ۰٫۵ ۳ ۳٫۵ ۶ ۱۳ ۱۲٫۶
۹۹۴۰۲۱۳ ۱٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۹ ۱٫۵ ۰٫۵ ۰٫۵ ۵ ۷٫۵ ۸٫۴
۹۹۴۰۹۶۳ ۲٫۵ ۰٫۵ ۱ ۹ ۲٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۲۵ ۳٫۵ ۲ ۹ ۹٫۸
۹۷۲۹۰۰۳ ۰ ۳ ۶ ۰٫۷۵ ۲٫۵ ۰ ۲٫۵ ۲٫۵ ۸٫۲۵ ۸٫۵
۹۷۳۷۸۱۳ ۱ ۳٫۵ ۱٫۲۵ ۱٫۷۵ ۱٫۵ ۲ ۶٫۵ ۵٫۹
۹۷۴۱۹۹۳ ۱٫۵ ۰٫۵ ۲ ۰٫۵ ۱ ۲٫۵ ۶٫۵ ۴٫۳
۹۸۲۹۷۵۳ ۰٫۷۵ ۱ ۲ ۶ ۲ ۳ ۰٫۵ ۴ ۹٫۵ ۹٫۲
۹۸۳۱۲۲۳ ۲ ۲ ۳ ۲٫۵ ۱٫۵ ۱٫۷۵ ۴٫۷۵ ۶ ۱۶٫۵ ۱۲٫۵
۹۸۳۲۱۰۳ ۱٫۷۵ ۲ ۴ ۹ ۳ ۳ ۳ ۶ ۱۵ ۱۵٫۱
۹۸۳۳۱۰۳ ۳ ۲ ۲ ۲٫۷۵ ۲٫۲۵ ۲٫۵ ۳ ۱۰٫۵ ۸٫۸
۹۸۳۳۴۲۳ ۳ ۲ ۳ ۵ ۱٫۲۵ ۳ ۱٫۲۵ ۵ ۲٫۵ ۱۳ ۱۲٫۴
۹۸۳۳۹۳۳ ۱٫۷۵ ۲٫۲۵ ۳ ۱ ۵ ۳ ۱۴٫۲۵ ۹٫۱
۹۸۳۵۲۳۳ ۱٫۵ ۰ ۶ ۱ ۱٫۲۵ ۳ ۰٫۲۵ ۲٫۵ ۷ ۸٫۰
۹۸۳۵۸۱۳ ۱٫۵ ۰ ۲ ۸ ۲٫۲۵ ۱٫۷۵ ۰٫۲۵ ۲٫۵ ۳ ۹٫۷۵ ۹٫۹
۹۸۳۵۹۲۳ ۱ ۰٫۵ ۲ ۱ ۱٫۵ ۱٫۵ ۲٫۲۵ ۲ ۷٫۲۵ ۶٫۱
۹۸۳۶۲۲۳ ۳ ۱٫۵ ۲ ۹ ۲٫۲۵ ۳ ۲٫۷۵ ۴٫۷۵ ۴٫۵ ۱۷٫۲۵ ۱۵٫۶
۹۸۳۶۳۱۳ ۳ ۰٫۵ ۲٫۵ ۸ ۲٫۲۵ ۳ ۴ ۵٫۵ ۱۴٫۷۵ ۱۳٫۸
۹۸۳۷۹۷۳ ۲٫۵ ۰ ۱٫۵ ۹ ۳ ۲٫۵ ۲ ۷٫۵ ۹٫۰
۹۸۳۸۹۴۳ ۱٫۵ ۰٫۲۵ ۱٫۵ ۹ ۳ ۲٫۷۵ ۲٫۷۵ ۱٫۵ ۱۰ ۱۰٫۳
۹۸۳۹۰۴۳ ۲٫۵ ۱ ۲ ۰٫۲۵ ۲٫۷۵ ۰ ۴ ۹ ۶٫۶
۹۸۳۹۱۶۳ ۲٫۲۵ ۴ ۹ ۳ ۳٫۵ ۰٫۵ ۵٫۷۵ ۱۲٫۷۵ ۱۳٫۳
۹۸۴۰۷۶۳ ۱٫۵ ۲٫۷۵ ۳ ۹ ۳ ۳ ۳٫۵ ۵٫۷۵ ۱۵٫۲۵ ۱۴٫۹
۹۸۴۱۰۴۳ ۱٫۵ ۰ ۳٫۵ ۳ ۱ ۲٫۵ ۰٫۲۵ ۱ ۴٫۷۵ ۶٫۰
۹۸۴۲۵۱۳ ۳ ۰٫۵ ۵ ۹ ۱٫۷۵ ۲ ۱٫۲۵ ۶ ۱۱ ۱۳٫۱
۹۸۴۵۰۷۳ ۰ ۰٫۰
۹۹۲۱۷۶۳ ۱٫۲۵ ۲ ۷ ۲ ۳ ۰٫۷۵ ۱٫۵ ۷٫۲۵ ۸٫۰
۹۹۲۳۷۳۳ ۰٫۷۵ ۱ ۴ ۷ ۳ ۳ ۳ ۴٫۵ ۵ ۱۸٫۵ ۱۵٫۹
۹۹۲۵۱۸۳ ۲٫۲۵ ۲٫۷۵ ۳ ۷ ۲٫۵ ۳ ۱ ۳ ۳ ۱۲٫۵ ۱۲٫۸
۹۹۲۶۱۲۳ ۱ ۰٫۷۵ ۴ ۸ ۲٫۵ ۲٫۷۵ ۲ ۲ ۹٫۲۵ ۱۰٫۷
۹۹۲۷۵۸۳ ۱٫۲۵ ۴ ۳ ۷ ۲٫۷۵ ۳ ۳ ۲ ۴٫۵ ۱۵٫۲۵ ۱۴٫۵
۹۹۳۱۴۳۳ ۱٫۷۵ ۷ ۲٫۷۵ ۲٫۲۵ ۳ ۲٫۵ ۵٫۵ ۱۶ ۱۲٫۴
۹۹۳۱۹۵۳ ۰٫۵ ۴ ۷ ۲٫۵ ۲ ۳٫۵ ۴ ۱۲ ۱۱٫۷
۹۹۳۷۰۳۳ ۱٫۵ ۰٫۷۵ ۵ ۷ ۲٫۵ ۰٫۷۵ ۱ ۰ ۵ ۹٫۲۵ ۱۱٫۰
۹۹۳۸۹۲۳ ۳ ۲ ۸ ۲٫۵ ۳ ۲٫۵ ۴٫۲۵ ۱۲٫۲۵ ۱۱٫۹
۹۹۴۰۱۹۳ ۲ ۱٫۵ ۹ ۲ ۱٫۲۵ ۱ ۰ ۳ ۷٫۲۵ ۸٫۴
۹۹۴۲۰۸۳ ۰٫۷۵ ۰ ۴ ۱٫۵ ۳ ۱ ۰ ۲٫۵ ۸ ۶٫۳
۹۹۴۲۷۴۳ ۲ ۵ ۰ ۲٫۵ ۳ ۰٫۵ ۰ ۲ ۸ ۷٫۹
۹۹۴۲۷۶۳ ۰٫۷۵ ۴ ۴ ۲٫۵ ۲ ۲ ۶٫۵ ۷٫۴
۹۹۴۳۰۳۳ ۱ ۰٫۷۵ ۱ ۹ ۲٫۷۵ ۲٫۷۵ ۲٫۲۵ ۲ ۲٫۵ ۱۲٫۲۵ ۱۱٫۴

ریز نمرات درس روش های اجرا ۱۴۰۰-۱

میان ترم اول میان ترم دوم میان ترم سوم پایان ترم نهایی
بارم آرمون نسبت به نمره نهایی ۳ ۴ ۴ ۹ ۲۰
بارم آزمون ۳۰ ۲۲ ۲۰ ۳۲ ۲۰٫۰
۴۰۰۰۲۵۶۳ ۱۳٫۰۰ ۸٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۷٫۳
۴۰۰۰۲۸۳۳ ۱۴٫۰۰ ۱۳٫۰۰ ۱۶٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۲٫۳
۹۵۴۸۰۳۳ ۱۷٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۱٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۲٫۹
۹۶۲۶۴۶۳ ۲۷٫۰۰ ۲۱٫۰۰ ۱۷٫۰۰ ۲۹٫۰۰ ۱۸٫۱
۹۶۲۹۶۶۳ ۲۵٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۴٫۰۰ ۲۸٫۰۰ ۱۶٫۶
۹۶۳۱۳۱۳ ۱۹٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۶٫۰۰ ۲۶٫۰۰ ۱۵٫۹
۹۶۳۹۱۰۳ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۶٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۲٫۵
۹۶۴۲۳۷۳ ۱۳٫۰۰ ۱۷٫۰۰ ۶ ۱۸٫۰۰ ۱۰٫۷
۹۶۴۴۸۸۳ ۱۸٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۶٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۴٫۱
۹۶۴۷۴۵۳ ۲۱٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۶٫۰۰ ۲۱٫۰۰ ۱۲٫۸
۹۶۴۹۸۴۳ ۲۱٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۲۶٫۰۰ ۱۵٫۳
۹۶۵۰۸۶۳ ۱۹٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۹٫۰۰ ۲۱٫۰۰ ۱۲٫۹
۹۷۲۷۲۹۳ ۲۴٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۴٫۰۰ ۲۴٫۰۰ ۱۵٫۴
۹۷۲۸۰۶۳ ۲۷٫۰۰ ۱۷٫۰۰ ۱۳٫۰۰ ۲۴٫۰۰ ۱۵٫۱
۹۷۳۶۸۰۳ ۲۳٫۰۰ ۱۷٫۰۰ ۱۶٫۰۰ ۲۷٫۰۰ ۱۶٫۲
۹۷۳۸۳۳۳ ۲۶٫۰۰ ۱۷٫۰۰ ۱۳٫۰۰ ۲۶٫۰۰ ۱۵٫۶
۹۷۴۰۱۴۳ ۱۲٫۰۰ ۱۵٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۸٫۶
۹۷۴۱۰۴۳ ۱۶٫۰۰ ۱۳٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۲۴٫۰۰ ۱۳٫۱
۹۷۴۳۸۹۳ ۲۱٫۰۰ ۲۱٫۰۰ ۱۷٫۰۰ ۲۴٫۰۰ ۱۶٫۱

ریز نمرات درس ترمیم و مقاومسازی ۱۴۰۰-۱

میان ترم اول میان ترم دوم پایان ترم نمره نهایی
بارم آرمون نسبت به نمره نهایی ۲ ۴ ۱۴ ۲۰
بارم آزمون ۱۲ ۱۸ ۲۱ ۲۰٫۰
۹۵۴۸۰۳۳ ۶٫۰۰ ۶٫۰۰ ۱۴٫۰۰ ۱۱٫۷
۹۶۲۶۴۶۳ ۸٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۱۷٫۳
۹۶۲۹۲۳۳ ۶٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۱۳٫۰۰ ۱۲٫۳
۹۶۲۹۶۶۳ ۹٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۱۹٫۰۰ ۱۶٫۸
۹۶۳۲۰۶۳ ۵٫۰۰ ۱۰٫۰۰ ۱۶٫۰۰ ۱۳٫۷
۹۶۳۸۴۷۳ ۷٫۰۰
۹۶۳۹۱۰۳ ۶٫۰۰ ۱۱٫۰۰ ۱۶٫۰۰ ۱۴٫۱
۹۶۴۱۰۹۳ ۷٫۰۰ ۶٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۱۰٫۵
۹۶۴۲۳۷۳ ۵٫۰۰ ۹٫۰۰ ۱۵٫۰۰ ۱۲٫۸
۹۶۴۴۴۰۳ ۷٫۰۰ ۷٫۰۰ ۱۸٫۰۰ ۱۴٫۷
۹۶۴۴۸۸۳ ۶٫۰۰ ۱۳٫۰۰ ۱۵٫۰۰ ۱۳٫۹
۹۶۴۵۰۶۳ ۶٫۰۰ ۹٫۰۰ ۱۳٫۰۰ ۱۱٫۷
۹۶۴۷۴۵۳ ۷٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۱۵٫۰۰ ۱۳٫۸
۹۶۴۹۶۵۳ ۶٫۰۰ ۸٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۱۰٫۸
۹۶۴۹۸۴۳ ۵٫۰۰ ۱۱٫۰۰ ۱۵٫۰۰ ۱۳٫۳
۹۶۵۰۵۸۳ ۶٫۰۰ ۱۰٫۰۰ ۱۳٫۰۰ ۱۱٫۹
۹۶۵۰۸۶۳ ۴٫۰۰ ۱۲٫۰۰ ۱۴٫۰۰ ۱۲٫۷
۹۶۵۱۸۹۳ ۷٫۰۰ ۱۰٫۰۰ ۱۵٫۰۰ ۱۳٫۴

نمره نهایی درس پل ۹۹۲- ریز نمره پروژه

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 کیفیت گزارش نمره پروژه نمره امتحان نمره نهایی
بارم ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
۹۶۳۱۳۱۳ ۱۰ ۱۹ ۰ ۱۳ ۱۳ ۷۰ ۱۴٫۷ ۱۵٫۶ ۱۵٫۱
۹۶۲۴۷۲۳ ۱۰ ۲۰ ۰ ۱۱ ۱۱ ۸۰ ۱۵٫۵ ۱۲٫۲ ۱۳٫۹
۹۶۳۲۳۰۳ ۱۰ ۲۰ ۰ ۸ ۰ ۸۵ ۱۴٫۵ ۱۱٫۹ ۱۳٫۲
۹۶۳۸۹۱۳ ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰۰ ۲۰٫۰ ۹٫۲ ۱۴٫۶
۹۵۵۰۴۹۳ ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱۰ ۶۰ ۱۰٫۶ ۶٫۱ ۸٫۳
۹۶۴۰۹۵۳ ۱۰ ۱۹ ۷ ۱۱ ۱۳ ۷۰ ۱۵٫۳ ۱۱٫۷ ۱۳٫۵
۹۵۴۰۸۶۳ ۰٫۰ ۰٫۰
۹۶۴۶۰۵۳ ۱۰ ۲۰ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۷۰ ۱۶٫۲ ۵٫۳ ۱۰٫۸
۹۶۵۰۴۶۳ ۱۰ ۲۰ ۷ ۷ ۱۵ ۷۰ ۱۵٫۲ ۱۰٫۸ ۱۳٫۰
۹۶۵۲۰۵۳ ۱۰ ۲۰ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۷۵ ۱۷٫۲ ۵٫۳ ۱۱٫۲
۹۶۵۳۲۱۳ ۸ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۲ ۷۰ ۱۵٫۹ ۵٫۶ ۱۰٫۷

ریز نمرات امتحان درس پل- ۹۹۲

final Q1-1 Q1-2 Q1-3 Q1-4 Q1-5 Q2-1 Q2-2 Q2-3
بارم ۲۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
۹۶۳۱۳۱۳ ۱۵٫۶ ۱٫۵ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲٫۵ ۳ ۰
۹۶۲۴۷۲۳ ۱۲٫۲ ۱٫۷۵ ۲ ۲ ۱٫۵ ۲ ۱٫۷۵ ۰ ۰
۹۶۳۲۳۰۳ ۱۱٫۹ ۱٫۷۵ ۱٫۵ ۲ ۱٫۵ ۱٫۵ ۲٫۵ ۰ ۰
۹۶۳۸۹۱۳ ۹٫۲ ۱٫۵ ۱ ۲ ۲ ۱٫۷۵
۹۵۵۰۴۹۳ ۶٫۱ ۱٫۵ ۲ ۱ ۰ ۱
۹۶۴۰۹۵۳ ۱۱٫۷ ۱٫۷۵ ۲ ۱٫۵ ۲ ۲ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰
۹۵۴۰۸۶۳ ۰٫۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۶۴۶۰۵۳ ۵٫۳ ۱٫۵ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۵ ۱٫۷۵ ۰٫۵ ۰
۹۶۵۰۴۶۳ ۱۰٫۸ ۱٫۷۵ ۲ ۱٫۷۵ ۱٫۷۵ ۱٫۵ ۱ ۰ ۰
۹۶۵۲۰۵۳ ۵٫۳ ۱٫۷۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۷۵ ۲ ۰ ۰
۹۶۵۳۲۱۳ ۵٫۶ ۱٫۷۵ ۰ ۰٫۲۵ ۰ ۰٫۵ ۲٫۵ ۰ ۰

توجه: نمرات فوق، نمره امتحان پایان ترم بدون لحاظ نمودن پروژه است.


نمرات درس مقاومت مصالح – ۹۹۲

پایان ترم (بارم ۱۱ از ۲۰) میانترم برش (بارم ۳ از ۲۰) میانترم خمش (بارم ۳ از ۲۰) میانترم نیروی محوری (بارم ۲ از ۲۰) میانترم تنش کرنش (بارم ۱ از ۲۰)
نمره نهایی Q1 Q2 Q3 Q4 نمره امتحان Q1 Q2 نمره امتحان Q1 Q2 Q3 نمره امتحان Q1 Q2 نمره امتحان Q1 Q2 نمره امتحان
بارم سوالات ۲۰ ۵٫۵ ۳ ۵٫۵ ۶ ۲۰ ۷ ۵ ۲۰ ۳ ۵ ۵ ۲۰ ۵ ۵ ۲۰ ۴ ۳ ۲۰
۹۸۲۲۰۵۳ ۱۰٫۷ ۳ ۳ ۶ ۱۲ ۰ ۴ ۶٫۷ ۰ ۲ ۴ ۹٫۲ ۵ ۰ ۱۰٫۰ ۲ ۳ ۱۴٫۳
۹۷۲۸۳۶۳ ۸٫۱ ۳ ۳ ۳ ۹ ۲٫۵ ۴٫۲ ۳ ۳ ۲ ۱۲٫۳ ۱٫۵ ۰ ۳٫۰ ۲٫۵ ۷٫۱
۹۸۴۴۵۱۳ ۱۰٫۷ ۱ ۳ ۲ ۵٫۵ ۱۱٫۵ ۳ ۳٫۵ ۱۰٫۸ ۰ ۲ ۰٫۵ ۳٫۸ ۵ ۳٫۵ ۱۷٫۰ ۰ ۳ ۸٫۶
۹۸۲۸۳۴۳ ۱۲٫۱ ۳ ۲٫۴ ۳ ۶ ۱۴٫۴ ۰٫۰ ۰٫۵ ۳ ۴٫۵ ۱۲٫۳ ۳٫۵ ۴ ۱۵٫۰ ۴ ۱٫۵ ۱۵٫۷
۹۷۳۵۳۵۳ ۹٫۶ ۲٫۵ ۰٫۹ ۱ ۶ ۱۰٫۴ ۳ ۵٫۰ ۲ ۳٫۵ ۵ ۱۶٫۲ ۲ ۴٫۰ ۰٫۵ ۱٫۵ ۵٫۷
۹۸۲۹۱۱۳ ۱۲٫۲ ۴ ۱٫۸ ۳ ۵٫۵ ۱۴٫۳ ۱٫۵ ۲٫۵ ۱ ۲ ۴ ۱۰٫۸ ۵ ۲٫۵ ۱۵٫۰ ۳ ۳ ۱۷٫۱
۹۷۳۷۸۱۳ ۱٫۷ ۲ ۰ ۲ ۰٫۵ ۰٫۸ ۱ ۱ ۰ ۳٫۱ ۰٫۰ ۰٫۰
۹۸۳۱۲۲۳ ۷٫۸ ۱ ۳ ۴ ۰٫۵ ۸٫۵ ۰٫۰ ۲ ۱٫۵ ۲ ۸٫۵ ۴٫۵ ۲٫۵ ۱۴٫۰ ۳ ۸٫۶
۹۸۳۲۵۸۳ ۱۱٫۹ ۲٫۵ ۲٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۳٫۴ ۴ ۳ ۱۱٫۷ ۱٫۵ ۱٫۵ ۳٫۵ ۱۰٫۰ ۴ ۱٫۵ ۱۱٫۰ ۱٫۵ ۴٫۳
۹۸۳۳۱۰۳ ۷٫۶ ۱ ۱٫۵ ۳٫۵ ۶ ۰ ۴ ۶٫۷ ۰ ۱٫۵ ۴ ۸٫۵ ۴ ۳ ۱۴٫۰ ۲٫۵ ۲ ۱۲٫۹
۹۸۳۳۱۳۳ ۱۲٫۲ ۳ ۲٫۷ ۵ ۶ ۱۶٫۷ ۱ ۴٫۵ ۹٫۲ ۰٫۰ ۳ ۱٫۵ ۹٫۰ ۲٫۵ ۳ ۱۵٫۷
۹۸۳۳۹۱۳ ۱۰٫۴ ۱ ۳ ۳ ۵ ۱۲ ۰٫۵ ۲٫۵ ۵٫۰ ۰ ۱ ۲ ۴٫۶ ۴٫۵ ۳ ۱۵٫۰ ۱٫۵ ۴٫۵ ۱۷٫۱
۹۸۳۵۶۹۳ ۲٫۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰٫۵ ۲ ۴٫۲ ۱٫۵ ۰٫۵ ۰ ۳٫۱ ۴ ۰ ۸٫۰ ۰٫۵ ۳ ۱۰٫۰
۹۸۳۶۰۷۳ ۱۲٫۰ ۲ ۲٫۷ ۵ ۶ ۱۵٫۷ ۱ ۵ ۱۰٫۰ ۱٫۵ ۰ ۰ ۲٫۳ ۰٫۵ ۳ ۷٫۰ ۲٫۵ ۳ ۱۵٫۷
۹۸۳۶۲۱۳ ۱۲٫۰ ۰ ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۲٫۵ ۴٫۵ ۱۱٫۷ ۰ ۴ ۴٫۵ ۱۳٫۱ ۵ ۲ ۱۴٫۰ ۳ ۳ ۱۷٫۱
۹۸۳۶۳۱۳ ۸٫۱ ۳ ۱٫۸ ۱٫۵ ۰ ۶٫۳ ۲ ۲٫۵ ۷٫۵ ۲٫۵ ۴٫۵ ۱۰٫۸ ۵ ۱٫۵ ۱۳٫۰ ۴٫۵ ۱۲٫۹
۹۸۳۷۶۳۳ ۱۰٫۲ ۲٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۱٫۲ ۰٫۵ ۵ ۹٫۲ ۱٫۵ ۲٫۵ ۴ ۱۲٫۳ ۰٫۰ ۳ ۳ ۱۷٫۱
۹۷۴۶۹۵۳ ۱۰٫۵ ۲٫۵ ۳ ۲٫۵ ۶ ۱۴ ۳ ۲٫۵ ۹٫۲ ۲٫۵ ۳ ۸٫۵ ۱ ۰ ۲٫۰ ۰٫۰
۹۸۳۹۱۶۳ ۸٫۲ ۲ ۱٫۸ ۲٫۵ ۲ ۸٫۳ ۲ ۱٫۵ ۵٫۸ ۱٫۵ ۲ ۴٫۵ ۱۲٫۳ ۳ ۰ ۶٫۰ ۰ ۲ ۵٫۷
۹۷۵۱۳۶۳ ۹٫۲ ۲٫۵ ۱٫۸ ۳ ۲ ۹٫۳ ۴ ۶٫۷ ۰٫۵ ۲ ۲ ۶٫۹ ۳٫۵ ۳ ۱۳٫۰ ۴ ۱٫۵ ۱۵٫۷
۹۸۴۲۴۶۳ ۹٫۹ ۴٫۵ ۲٫۴ ۲٫۵ ۹٫۴ ۳ ۱ ۶٫۷ ۲٫۵ ۲٫۵ ۷٫۷ ۵ ۴٫۵ ۱۹٫۰ ۱٫۵ ۳ ۱۲٫۹
۹۸۴۲۵۱۳ ۷٫۹ ۴ ۰ ۴٫۵ ۸٫۵ ۴ ۰ ۶٫۷ ۳ ۴٫۶ ۴ ۰ ۸٫۰ ۲ ۳ ۱۴٫۳

نمرات درس روش های اجرای ساختمان- ۹۹۲

ضریب ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۵ ۱
شماره دانشجویی ایمنی گود بتن اسکلت فولادی و بتنی پایان ترم نهایی
۹۶۲۵۶۱۳ ۱۳٫۳۴ ۱۰ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۹٫۱ ۱۲٫۱
۹۵۲۴۱۸۳ ۱۶ ۰ ۰ ۵٫۸۸ ۱۲٫۱۲ ۸٫۲
۹۶۲۸۲۳۳ ۱۶ ۱۶ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۳٫۹۴ ۱۵٫۴
۹۶۲۹۲۳۳ ۱۷٫۳۴ ۱۸ ۲۰ ۱۴٫۱۲ ۱۳٫۹۴ ۱۵٫۹
۹۵۲۷۰۱۳ ۱۷٫۳۴ ۱۸ ۱۶٫۶۶ ۱۴٫۱۲ ۱۲٫۷۲ ۱۴٫۶
۹۵۲۷۱۷۳ ۱۸٫۶۶ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۲٫۹۴ ۱۴٫۵۴ ۱۵٫۸
۹۵۲۷۲۶۳ ۸ ۴ ۱۳٫۳۴ ۹٫۴۲ ۱۵٫۷۶ ۱۲٫۷
۹۵۲۷۷۷۳ ۱۳٫۳۴ ۱۸ ۱۶٫۶۶ ۱۵٫۳ ۱۵٫۱۶ ۱۵٫۶
۹۵۲۷۷۸۳ ۹٫۳۴ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۱٫۷۶ ۱۴٫۵۴ ۱۴٫۷
۹۶۳۱۶۴۳ ۱۸٫۶۶ ۱۶ ۱۷٫۷۸ ۱۲٫۹۴ ۱۲٫۱۲ ۱۴٫۴
۹۶۳۲۰۶۳ ۱۸٫۶۶ ۱۸ ۱۸٫۸۸ ۱۲٫۹۴ ۱۰٫۳ ۱۳٫۹
۹۵۲۹۱۲۳ ۱۲ ۱۰ ۱۸٫۸۸ ۱۷٫۶۴ ۱۳٫۳۴ ۱۴٫۴
۹۵۲۹۱۷۳ ۱۰٫۶۶ ۱۲ ۰ ۰ ۱۵٫۱۶ ۹٫۸
۹۶۲۴۷۲۳ ۱۷٫۳۴ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۱٫۷۶ ۱۳٫۳۴ ۱۴٫۹
۹۶۳۲۳۰۳ ۱۶ ۸ ۱۶٫۶۶ ۱۷٫۶۴ ۱۵٫۷۶ ۱۵٫۴
۹۶۳۳۱۶۳ ۱۸٫۶۶ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۵٫۳ ۱۳٫۹۴ ۱۵٫۷
۹۶۳۲۸۰۳ ۱۰٫۶۶ ۱۶ ۱۷٫۷۸ ۱۱٫۷۶ ۱۲٫۷۲ ۱۳٫۸
۹۶۳۵۴۳۳ ۱۳٫۳۴ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۴٫۱۲ ۱۱٫۲۲ ۱۳٫۷
۹۶۳۵۸۲۳ ۱۶ ۱۰ ۱۷٫۷۸ ۱۲٫۹۴ ۱۰٫۳ ۱۲٫۶
۹۶۳۸۹۱۳ ۱۴٫۶۶ ۱۲ ۱۷٫۷۸ ۱۵٫۳ ۱۱٫۵۲ ۱۳٫۵
۹۶۴۰۹۵۳ ۱۴٫۶۶ ۱۰ ۱۷٫۷۸ ۱۷٫۶۴ ۱۵٫۱۶ ۱۵٫۴
۹۶۴۱۰۳۳ ۱۸٫۶۶ ۱۸ ۱۸٫۸۸ ۱۵٫۳ ۱۲٫۷۲ ۱۵٫۳
۹۶۴۱۴۱۳ ۱۶ ۱۰ ۱۳٫۳۴ ۱۴٫۱۲ ۱۶٫۳۶ ۱۴٫۹
۹۶۴۲۰۸۳ ۱۲ ۱۶ ۱۸٫۸۸ ۱۵٫۳ ۱۲٫۷۲ ۱۴٫۵
۹۶۵۶۲۸۳ ۱۳٫۳۴ ۱۸ ۲۰ ۱۲٫۹۴ ۱۳٫۳۴ ۱۵٫۱
۹۵۴۰۷۹۳ ۹٫۳۴ ۸ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۳٫۹۴ ۱۳٫۹
۹۶۴۶۰۵۳ ۹٫۳۴ ۱۶ ۱۶٫۶۶ ۱۴٫۱۲ ۱۴٫۵۴ ۱۴٫۵
۹۴۵۰۴۰۳ ۱۷٫۳۴ ۱۰ ۱۸٫۸۸ ۷٫۰۶ ۱۲٫۷۲ ۱۳٫۶
۹۵۴۳۷۷۳ ۱۰٫۶۶ ۱۶ ۱۶٫۶۶ ۱۱٫۷۶ ۱۴٫۵۴ ۱۴٫۴
۹۵۴۴۱۶۳ ۹٫۳۴ ۰ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۵٫۷۶ ۱۴٫۰
۹۶۴۹۶۵۳ ۱۷٫۳۴ ۱۸ ۱۵٫۵۶ ۱۲٫۹۴ ۱۲٫۱۲ ۱۴٫۰
۹۶۵۰۴۶۳ ۱۶ ۱۶ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۳٫۳۴ ۱۵٫۱
۹۵۴۵۱۵۳ ۱۴٫۶۶ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۰٫۵۸ ۱۳٫۹۴ ۱۴٫۹
۹۶۵۱۸۹۳ ۱۶ ۱۸ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۴۸ ۱۱٫۵۲ ۱۴٫۴
۹۶۵۲۰۵۳ ۱۳٫۳۴ ۱۸ ۱۶٫۶۶ ۱۵٫۳ ۱۳٫۹۴ ۱۵٫۰
۹۶۵۲۰۷۳ ۱۶ ۱۴ ۲۰ ۱۶٫۴۸ ۱۷٫۵۸ ۱۷٫۴
۹۶۵۳۲۱۳ ۱۳٫۳۴ ۱۴ ۱۶٫۶۶ ۱۶٫۴۸ ۱۳٫۹۴ ۱۴٫۷

 


نمرات امتحان درس طراحی لرزه ای-۹۹۱

Q1 Q2 Q3 Q4 Total
۴ ۲ ۴ ۴ ۱۴ ۲۰
۹۸۲۰۱۲۴ ۳٫۷۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۷۵ ۱۳٫۹
۹۸۲۰۷۴۴ ۲٫۵ ۲ ۱٫۵ ۰٫۵ ۶٫۵ ۹٫۳
۹۸۰۵۴۳۴ ۳٫۵ ۲ ۳٫۷۵ ۳٫۷۵ ۱۳ ۱۸٫۶
۹۸۲۰۱۴۴ ۴ ۱٫۷۵ ۳٫۵ ۴ ۱۳٫۲۵ ۱۸٫۹
۹۸۰۷۶۴۴ ۲ ۲ ۳٫۲۵ ۷٫۲۵ ۱۰٫۴
۹۸۰۸۹۵۴ ۳٫۷۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۷۵ ۱۳٫۹
۹۸۲۰۱۳۴ ۳٫۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۵ ۱۳٫۶
۹۸۱۰۶۱۴ ۳٫۷۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۷۵ ۱۳٫۹
۹۸۱۳۴۳۴ ۳ ۳ ۶ ۸٫۶
۹۸۲۱۱۰۴ ۴ ۲ ۴ ۴ ۱۴ ۲۰٫۰

 


نمرات پایانی درس مقاومت مصالح- ۹۹۱

آزمون تنش در صفحه کرنش نیرو محوری خمش پایان ترم نمره نهایی نمره گلستان
بارم ۲٫۰۰ ۱٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۱۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰
۹۷۲۷۲۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۰٫۵۸ ۴٫۴۵ ۸٫۵۳ ۸٫۵۳
۹۷۴۶۴۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۷٫۰۸ ۱۰٫۵۸ ۱۰٫۰۰
۹۷۵۲۷۳۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲٫۸۰ ۰٫۰۰ ۶٫۹۵ ۹٫۷۵ ۹٫۷۵
۹۶۳۰۰۷۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۱۷ ۲٫۷۵ ۸٫۰۸ ۸٫۰۸
۹۶۴۴۸۹۳ ۰٫۹۲ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۷٫۰۰ ۱۴٫۹۲ ۱۴٫۹۲
۹۶۴۷۹۹۳ ۰٫۸۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۷۵ ۲٫۲۰ ۴٫۷۸ ۴٫۷۸
۹۷۲۸۳۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۷۰ ۱٫۱۷ ۴٫۸۸ ۷٫۴۲ ۷٫۴۲
۹۷۲۸۶۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۰٫۰۰ ۱٫۹۵ ۶٫۱۲ ۶٫۱۲
۹۷۳۲۰۱۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۲۱ ۳٫۵۰ ۱۱٫۵۴ ۱۱٫۵۴
۹۷۳۵۳۵۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۵۸ ۴٫۴۰ ۵٫۶۵ ۵٫۶۵
۹۷۳۶۲۶۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۷۵ ۲٫۹۲ ۳٫۱۵ ۷٫۸۲ ۷٫۸۲
۹۷۴۰۲۸۳ ۱٫۵۸ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۲٫۰۴ ۸٫۶۵ ۱۵٫۷۸ ۱۵٫۷۸
۹۷۴۰۴۱۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۲٫۴۵ ۳٫۵۰ ۷٫۰۰ ۱۴٫۲۸ ۱۴٫۲۸
۹۷۴۰۹۹۳ ۱٫۵۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۲٫۹۲ ۶٫۵۰ ۱۴٫۴۲ ۱۴٫۴۲
۹۷۴۶۸۹۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲٫۴۵ ۱٫۴۶ ۴٫۵۷ ۸٫۴۸ ۸٫۴۸
۹۷۴۶۹۵۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۴۰ ۰٫۸۸ ۴٫۶۳ ۶٫۹۰ ۶٫۹۰
۹۷۴۹۳۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۱۷ ۷٫۳۳ ۱۲٫۶۷ ۱۰٫۰۰
۹۷۵۱۳۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۱٫۰۵ ۰٫۸۸ ۵٫۴۲ ۸٫۰۱ ۸٫۰۱
۹۷۵۲۵۲۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۲۱ ۷٫۵۰ ۱۴٫۸۸ ۱۴٫۸۸
۹۷۵۲۹۵۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۷۵ ۴٫۳۳ ۹٫۵۸ ۹٫۵۸
۹۸۲۳۴۹۳ ۱٫۵۰ ۰٫۲۵ ۲٫۸۰ ۳٫۲۱ ۶٫۸۳ ۱۴٫۵۸ ۱۴٫۵۸
۹۸۲۵۰۷۳ ۲٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۲٫۶۳ ۳٫۰۰ ۱۱٫۱۳ ۱۱٫۱۳
۹۸۲۵۴۶۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۲٫۸۰ ۲٫۶۳ ۳٫۷۵ ۱۰٫۵۱ ۱۰٫۵۱
۹۸۲۶۰۰۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۱۵ ۰٫۲۹ ۴٫۶۳ ۸٫۷۳ ۸٫۷۳
۹۸۲۷۵۳۳ ۰٫۸۳ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۷۵ ۶٫۰۸ ۱۲٫۱۷ ۱۰٫۰۰
۹۸۲۷۵۴۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۲٫۸۰ ۲٫۰۴ ۳٫۰۰ ۹٫۱۸ ۹٫۱۸
۹۸۳۵۶۹۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۲٫۴۵ ۰٫۰۰ ۳٫۳۵ ۶٫۴۷ ۶٫۴۷
۹۸۳۵۷۳۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۲۱ ۸٫۴۶ ۱۲٫۳۳ ۱۲٫۳۳
۹۸۴۳۴۱۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۵٫۷۵ ۱۳٫۴۲ ۱۰٫۰۰
۹۸۴۳۷۳۳ ۱٫۳۳ ۰٫۷۵ ۲٫۱۰ ۰٫۰۰ ۵٫۰۰ ۹٫۱۸ ۹٫۱۸
۹۸۴۴۵۲۳ ۰٫۶۷ ۰٫۵۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۶٫۲۷ ۱۴٫۴۳ ۱۴٫۴۳
۹۸۴۹۰۲۳ ۰٫۶۷ ۰٫۵۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۹٫۵۰ ۱۷٫۶۷ ۱۷٫۶۷

نمرات پایانی درس روش های اجرای ساختمان – ۹۹۱

* نمره گلستان نمره نهایی ایمنی گود بتن اسکلت پایان ترم
بارم از کل ۲۰ ۲۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۵ ۳ ۹
۹۵۲۶۰۸۳ ۱۲٫۹۳ ۱۱٫۴۸ ۰٫۰۰ ۱٫۱۵ ۲٫۷۲ ۱٫۰۷ ۶٫۵۴
۹۴۲۴۷۷۳ ۱۱٫۲۳ ۱۰٫۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۷۰ ۳٫۲۹ ۰٫۸۶ ۵٫۱۸
۹۴۵۳۷۴۳ ۱۴٫۰۵ ۱۲٫۵۳ ۰٫۷۲ ۱٫۰۹ ۳٫۰۵ ۰٫۸۶ ۶٫۸۲
۹۵۲۶۱۱۳ ۱۳٫۶۲ ۱۲٫۱۷ ۱٫۱۰ ۱٫۰۰ ۳٫۱۰ ۰٫۴۳ ۶٫۵۴
۹۵۲۷۵۶۳ ۱۳٫۹۸ ۱۲٫۴۶ ۰٫۹۲ ۱٫۱۵ ۲٫۷۲ ۰٫۸۶ ۶٫۸۲
۹۵۳۲۸۰۳ ۱۵٫۵۸ ۱۴٫۰۶ ۰٫۵۸ ۱٫۳۵ ۴٫۲۴ ۱٫۰۷ ۶٫۸۲
۹۵۳۴۷۸۳ ۱۳٫۰۰ ۱۱٫۵۶ ۰٫۰۰ ۱٫۰۰ ۳٫۱۴ ۱٫۱۴ ۶٫۲۷
۹۵۴۰۸۶۳ ۱۰٫۳۷ ۹٫۲۲ ۰٫۳۴ ۱٫۰۵ ۲٫۱۴ ۰٫۵۰ ۵٫۱۸
۹۵۴۲۸۲۳ ۱۳٫۸۶ ۱۲٫۵۹ ۰٫۶۴ ۱٫۲۳ ۳٫۲۹ ۱٫۷۱ ۵٫۷۲
۹۵۴۹۷۲۳ ۱۵٫۶۷ ۱۴٫۰۹ ۰٫۹۸ ۱٫۰۰ ۳٫۳۸ ۱٫۶۴ ۷٫۰۹
۹۵۵۰۴۹۳ ۱۴٫۴۹ ۱۳٫۰۳ ۰٫۹۶ ۱٫۱۵ ۲٫۹۵ ۱٫۴۳ ۶٫۵۴
۹۶۳۶۵۱۳ ۱۶٫۸۰ ۱۵٫۲۸ ۱٫۰۴ ۱٫۳۵ ۴٫۱۴ ۱٫۹۳ ۶٫۸۲
۹۶۴۷۵۹۳ ۱۵٫۷۶ ۱۴٫۳۷ ۰٫۷۲ ۱٫۳۵ ۴٫۱۰ ۱٫۹۳ ۶٫۲۷
۹۶۵۲۵۸۳ ۱۶٫۹۴ ۱۵٫۴۳ ۱٫۰۴ ۱٫۳۵ ۴٫۲۹ ۱٫۹۳ ۶٫۸۲

 

نمرات درس ترمیم و مقاومسازی- ۹۹۱

نام کاربری آزمون اول آزمون دوم آزمون سوم نمره نهایی نمره گلستان
بارم ۴ ۶ ۱۰ ۲۰ ۲۰
۹۴۵۰۴۰۳ ۰٫۰ ۲٫۹ ۷٫۶ ۱۰٫۵ ۱۲٫۵
۹۵۲۴۱۸۳ ۲٫۷ ۱٫۷ ۵٫۹ ۱۰٫۳ ۱۲٫۳
۹۵۲۵۹۱۳ ۲٫۷ ۵٫۰ ۶٫۸ ۱۴٫۴ ۱۶٫۴
۹۵۲۶۰۸۳ ۳٫۴ ۳٫۱ ۶٫۸ ۱۳٫۲ ۱۵٫۲
۹۵۲۶۱۱۳ ۲٫۸ ۴٫۴ ۷٫۶ ۱۴٫۸ ۱۶٫۸
۹۵۲۷۰۱۳ ۲٫۲ ۳٫۴ ۶٫۸ ۱۲٫۴ ۱۴٫۴
۹۵۲۷۱۷۳ ۲٫۲ ۳٫۱ ۴٫۶ ۱۰٫۰ ۱۲٫۰
۹۵۲۷۲۶۳ ۲٫۵ ۲٫۳ ۵٫۱ ۱۰٫۰ ۱۲٫۰
۹۵۲۷۵۶۳ ۳٫۲ ۳٫۳ ۶٫۸ ۱۳٫۳ ۱۵٫۳
۹۵۲۷۷۶۳ ۲٫۷ ۱٫۹ ۷٫۰ ۱۱٫۵ ۱۳٫۵
۹۵۲۷۷۷۳ ۲٫۸ ۳٫۸ ۷٫۰ ۱۳٫۷ ۱۵٫۷
۹۵۲۷۷۸۳ ۱٫۲ ۳٫۷ ۴٫۳ ۹٫۲ ۱۱٫۲
۹۵۲۸۱۶۳ ۱٫۹ ۴٫۴ ۷٫۸ ۱۴٫۲ ۱۶٫۲
۹۵۲۹۹۰۳ ۲٫۴ ۱٫۹ ۶٫۲ ۱۰٫۵ ۱۲٫۵
۹۵۳۰۰۵۳ ۲٫۴ ۳٫۱ ۷٫۶ ۱۳٫۱ ۱۵٫۱
۹۵۳۰۲۲۳ ۱٫۷ ۲٫۲ ۶٫۲ ۱۰٫۱ ۱۲٫۱
۹۵۳۰۵۹۳ ۱٫۹ ۳٫۹ ۸٫۱ ۱۳٫۹ ۱۵٫۹
۹۵۳۲۳۰۳ ۲٫۵ ۴٫۱ ۸٫۱ ۱۴٫۷ ۱۶٫۷
۹۵۳۲۸۰۳ ۲٫۷ ۲٫۷ ۵٫۹ ۱۱٫۳ ۱۳٫۳
۹۵۳۶۱۲۳ ۲٫۹ ۴٫۹ ۸٫۱ ۱۵٫۹ ۱۷٫۹
۹۵۴۰۸۶۳ ۲٫۴ ۲٫۹ ۸٫۱ ۱۳٫۴ ۱۵٫۴
۹۵۴۳۷۷۳ ۲٫۸ ۴٫۱ ۷٫۸ ۱۴٫۸ ۱۶٫۸
۹۵۴۴۱۶۳ ۰٫۸ ۲٫۸ ۴٫۹ ۸٫۴ ۱۰٫۴
۹۵۴۵۱۳۳ ۳٫۳ ۲٫۹ ۸٫۴ ۱۴٫۶ ۱۶٫۶
۹۵۴۵۱۵۳ ۲٫۴ ۱٫۰ ۸٫۱ ۱۱٫۵ ۱۳٫۵
۹۵۴۷۸۱۳ ۲٫۴ ۳٫۳ ۷٫۸ ۱۳٫۵ ۱۵٫۵
۹۵۴۹۷۲۳ ۲٫۶ ۳٫۱ ۷٫۶ ۱۳٫۲ ۱۵٫۲
۹۶۲۴۷۲۳ ۳٫۲ ۳٫۱ ۶٫۸ ۱۳٫۰ ۱۵٫۰
۹۶۲۸۲۳۳ ۲٫۱ ۲٫۲ ۷٫۸ ۱۲٫۱ ۱۴٫۱
۹۶۳۲۳۰۳ ۳٫۲ ۴٫۹ ۶٫۸ ۱۴٫۸ ۱۶٫۸
۹۶۴۶۰۵۳ ۲٫۲ ۲٫۹ ۵٫۱ ۱۰٫۲ ۱۲٫۲
۹۶۵۰۴۶۳ ۲٫۶ ۱٫۹ ۴٫۶ ۹٫۱ ۱۱٫۱
۹۶۵۲۰۷۳ ۲٫۸ ۳٫۴ ۸٫۴ ۱۴٫۶ ۱۶٫۶
۹۷۳۴۴۲۳ ۲٫۲ ۴٫۶ ۵٫۷ ۱۲٫۶ ۱۴٫۶

 


نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۸

نمره درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۸

نمره درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۸

 


ریز نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال دوم ۹۷

نمرات درس روش های اجرا- نیمسال دوم ۹۷

نمرات آزمون پایان ترم درس مهندسی پل- نیمسال دوم ۹۷

 


نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۷

ریز نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۷

نمرات آزمون درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۷