فیلم ها و کلیپ های مرتبط با درس روش های اجرا:

ریزش گود ۱

ریزش گود ۲

پایدارسازی گود به روش سازه نگهبان خرپایی

پایدارسازی گود به روش سپرکوبی

پایدارسازی گود به روش دوخت به پشت