مطالب به تدریج بارگذاری می شوند.

جداول و دستنامه های کاربردی

جداول و اطلاعات کمکی طراحی سازه های فولادی- قسمت اول

جداول و اطلاعات کمکی طراحی سازه های فولادی- قسمت دوم 

نمودارهای اندرکنش ستون های بتنی

نمودارهای طراحی دیوار برشی


درس روش های اجرای ساختمان

درسنامه مراجع اینترنتی*
وظایف کارگاهی
ایمنی و حفاظت کارگاهی
روش های پایدارسازی گود گودبرداری و روشهای پایدارسازی گود
میخکوبی (نیلینگ)
مراحل اجرای میخکوبی
انکراژ (مهارسازی و دوخت به پشت)
تفاوت نیلینگ و انکراژ
سازه نگهبان خرپایی
تکنولوژی، خواص و روش های عمل آوری بتن (ویرایش ۳)
قالب بندی در سازه های بتنی (ویرایش ۲)
آرماتوربندی در سازه های بتنی
جزئیات اجرای اسکلت فولادی
جوشکاری در ساختمان
سازه بنایی
دیوارچینی
سقف تیرچه بلوک
نازک کاری
وادار دیوار (والپست) سمینار واکاوی روش های مهار دیوارهای غیرسازه ای
عایقکاری
  • مراجع اینترنتی عمدتاً از پایگاه www.academyofcivil.com  می باشند. مطالب این سایت به دلیل محتوا و نحوه ارائه مناسب، به دانشجویان توصیه می شود. ضمناً موضوعات امتحانی علاوه بر درسنامه ها و مطالب ارائه شده در کلاس، از محتوای مرجع های اینترنتی نیز می باشد
مراجع مفید
مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجديد نظر دوم (۱۳۸۳)- نشريه شماره ۵۵
مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )- ۱۳۹۲
دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه (۱۳۸۵)-نشريه شماره ۳۲۷
آیین نامه بتن ایران (آبا)-  (۱۳۸۳)-نشریه ۱۲۰
راهنماي آيين نامه بتن ايران “آبا”-  (۱۳۸۳)- نشريه شماره ۱۲۶
تفسير بخش اول آئين نامه بتن ايران (آبا) كليات مصالح و مسائل اجرايي- (۱۳۸۱)- نشريه شماره ۱۲۶
دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي و تيرچه هاي فولادي با جان باز نشريه شماره ۵۴۳-۱۳۹۰
راهنماي اجراي سقفهاي تيرچه و بلوک (۱۳۸۴)- نشريه شماره ۸۲
 مبحث نهم- پیش نویس ۹۷
  مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )-۱۳۹۲
  مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)-۱۳۹۲
  مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)-۱۳۹۰
 مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )-۱۳۸۹
Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete (ACI304R-00)

 

درس مقاومت مصالح

درسنامه فیلم کلاس تمرین
درسنامه مبحث تنش تمرین سری اول- تنش
درسنامه مبحث کرنش تمرین سری دوم- کرنش
درسنامه مبحث اعضای تحت نیروی محوری تمرین سری سوم- تغییرشکل محوری
درسنامه فصل خمش تمرین سری چهارم- خمش
درسنامه مبحث برش تمرین سری پنجم- برش
درسنامه مبحث پیچش تمرین سری ششم- پیچش
کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش هفتم

 

  • دستنویس مطالب تدریس شده در کلاس

جلسه ۱۲- کرنش

جلسه ۱۳- کرنش برشی

جلسه ۱۴- نیروی محوری

جلسه ۱۵- مثال نیروی محوری

جلسه ۱۶- سازه های نامعین

جلسه ۱۷- مثال خمش


درس طراحی سازه های فولادی

جداول و اطلاعات کمکی طراحی سازه های فولادی- قسمت اول (فولاد ۱)

جداول و اطلاعات کمکی طراحی سازه های فولادی- قسمت دوم (فولاد ۲)

 

درسنامه فولاد I مراجع مفید
فولاد ۱- طراحی اعضای کششی   مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )-۱۳۹۲
 فولاد ۱- طراحی اعضای خمشی   مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )-۱۴۰۱
 فولاد ۱- طراحی اعضای فشاری Specification for Structural Steel Buildings آیین نامه فولاد آمریکا-۲۰۲۲-( AISC 360-22)
 فولاد ۱- طراحی اعضا در برش Specification for Structural Steel Buildings  آیین نامه فولاد آمریکا-۲۰۱۶-( AISC 360-16)
 فولاد ۱- طراحی تیرستون
فولاد ۱- کنترل بهره برداری

 

درسنامه فولاد II مراجع مفید
  مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )-۱۳۹۲
  مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )-۱۴۰۱
۱- درسنامه فولاد II- آشنایی با اتصالات فولادی Specification for Structural Steel Buildings آیین نامه فولاد آمریکا-۲۰۲۲-( AISC 360-22)
۲- درسنامه فولاد II- اتصالات جوشی Specification for Structural Steel Buildings  آیین نامه فولاد آمریکا-۲۰۱۶-( AISC 360-16)
۳- درسنامه فولاد II- اتصالات پیچی AISC Seismic Provisions for Structural Steel Buildings  ضوابط لرزه ای سازه های فولادی آمریکا-۲۰۲۲-( AISC 341-22)
۴- درسنامه فولاد II- مباحث ویژه Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications  اتصالات ازپیش تایید شده قابهای خمشی ویژه و متوسط-۲۰۱۶-( AISC 358-16)
۵- درسنامه فولاد II- طراحی اتصالات ساده و گیردار
۶- درسنامه فولاد II- طراحی ورق کف ستون

درس ترمیم و مقاومسازی

درسنامه فیلم کلاس مراجع مفید
مفاهیم مقاومسازی و طراحی بر اساس عملکرد درسهایی از زلزله کرمانشاه دستورالعمل بهسازي ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول) -(۱۳۹۲)- نشریه ۳۶۰
روش های بهسازی- قسمت اول:کاهش نامنظمی   دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي آجري متداول موجود- (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۰
روش های بهسازی- قسمت دوم: افزایش سختی و مقاومت جانبی   دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني متداول موجود-  (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۱
روش های بهسازی- قسمت سوم: جداسازی لرزه ای و میراگرها   دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي فولادي متداول موجود- (۱۳۹۶)-نشریه ۷۴۲
روش های مقاومسازی- فونداسیون، تیر، دال   راهنماي روش ها و شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود و جزئيات اجرايي نشريه شماره ۵۲۴
روش های مقاومسازی-  ستون، اتصالات   راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهسازي ساختمان هاي بتني موجود با استفاده از مصالح تقويتي FRP (1385)- نشريه شماره ۳۴۵
روش های مقاومسازی ساختمان های آجری   راهنماي طراحي و اجراي سيستم هاي جداساز لرزه اي در ساختمان ها نشريه شماره ۵۲۳
.درس هایی از زلزله کرمانشاه- آسیب شناسی لرزه ای   دستورالعمل طراحی  و اجرای دیوارهای غیرسازه ای (سازمان نوسازی مدارس)
آسیب های بتن و روش های ترمیم پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (منظور نمودن اثر سختی پله و میانقاب)
فایل ارائه سمینار فروریزش دستورالعمل کاربردی بهسازی لرزه ای مدارس آجری

درس طراحی لرزه ای سازه ها

درسنامه تمرین
مفاهیم طراحی لرزه ای پروژه اول:  طراحی لرزه ای سازه های بتنی
طراحی لرزه ای قاب های بتنی متوسط
طراحی لرزه ای قاب های بتنی ویژه (قسمت اول، قسمت دوم)
طراحی لرزه ای دیوار برشی متوسط و ویژه پروژه پنجم: طراحی لرزه ای بادبند همگرا و واگرا و اتصالات سازه فولادی
طراحی لرزه ای دیوار برشی دارای بازشو
تحلیل و طراحی لرزه ای قاب خمشی فولادی ویژه (مثال)
تحلیل و طراحی لرزه ای مهاربندهای همگرای ویژه (مثال)
تحلیل و طراحی لرزه ای مهاربندهای واگرای ویژه (مثال)
.
.تغییرات ویرایش ۵ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

درس اصول مهندسی پل

درسنامه تمرین
آشنایی با انواع پل­ ها تمرین اول- تحلیل و طراحی عرشه
اجزای پل تمرین دوم- تحلیل و طراحی پایه و کوله
بارهای وارد بر پل
مثال بار باد و زلزله صورت پروژه پل- نیمسال دوم ۹۹-۱۴۰۰
بارگذاری، تحلیل و طراحی کوله ها و پایه های میانی
حل دیگر مثال طراحی کوله و پایه
بارگذاری، تحلیل و طراحی عرشه های تک عنصری
بارگذاری، تحلیل و طراحی عرشه های دو عنصری
اصول طراحی تیرهای مرکب

درس پروژه بتن 

مشخصات پروژه در این فایل مشخصات عمومی و خصوصی و گروه بندی پروژه ها توضیح داده شده است.
پلان ها پلان های مربوط به هر گروه در این فایل ارائه شده است.
مراحل انجام پروژه در این فایل مراحل انجام پروژه به تفصیل توضیح داده شده است.
دفترچه محاسبات  فایل دفترچه محاسبات اکسل که باید برای هر پروژه تکمیل و ارائه شود.

 

دستورالعمل و راهنمای طراحی سازه های بتنی- نظام مهندسی استان یزد